Velsen kan op ons rekenen

In Velsen kan de wind plotseling opsteken. Je voelt de wind in je gezicht. Een goed moment om met de vlieger naar het strand te gaan, want het is juist de tegenwind die de vlieger doet stijgen. Ook de begroting kent wat financiële tegenwind; teruglopende rijksmiddelen en oplopende kosten. We laten zien dat we hiermee kunnen omgaan. Door te besparen en inkomsten te verhogen. Dankzij de meerjarig sluitende begroting kunnen we ons zichtbaar sterk blijven maken voor Velsen.

De koers voor deze collegeperiode is uitgezet in het raadsakkoord en in het collegeprogramma. In de Perspectiefnota 2020 t/m 2023 zijn deze ambities vertaald in acties.

Samenspel
Samen met inwoners, bedrijven, woningbouwcorporaties, verenigingen en omliggende gemeenten geven we invulling aan deze acties. Het programma Samenspel stimuleert en experimenteert met het samen uitwerken van beleid en plannen. Voorbeelden zijn het project ‘van grijs naar groen’ en ‘verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden’.

Dienstverlening
We willen voor alle inwoners goed en makkelijk bereikbaar zijn; digitaal als het kan en persoonlijk als dat helpt. Speerpunten zijn een toegankelijke website voor iedereen, het digitaal kunnen volgen van aanvragen (‘track and trace’) en het thuisbezorgen van reisdocumenten.

Energie en duurzaamheid
Inwoners en bedrijven stimuleren we om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Zo kan een eigenaar een duurzaamheidslening aanvragen om de eigen woning te verduurzamen. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld met haar eigen vastgoed. Gestart wordt met een duurzaam zwembad.

Velsen ziet ook kansen voor offshore windenergie. In samenwerking met Amsterdam, de provincie en ander partners wordt de Averijhaven omgevormd tot een Energiehaven. Daarnaast streven we ernaar om een Velsens lokaal klimaatakkoord te sluiten waarin alle betrokkenen de doelstellingen vastleggen.

Iedereen doet mee
Iedere Velsenaar moet op zijn of haar wijze mee kunnen doen en niet buiten de boot vallen. Het streven is om meer mensen te begeleiden naar een zinvolle dagbesteding, bij voorkeur een betaalde baan. Voor re-integratie en het vergroten van de startkwalificatie maken we extra geld en capaciteit vrij.

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft, kan rekenen op passende zorg op maat. Velsen betaalt voor deze zorg een ‘eerlijke’ prijs voor een goede kwaliteit. Daarom zijn we regelmatig in gesprek met de aanbieders en betalen we reële tarieven voor onze zorg. De kosten van de zorg stijgen, maar het is belangrijk de rust te betrachten. We blijven inzetten op zorg dichtbij,  waarmee we helpen te voorkomen dat inwoners (duurdere) zorg nodig hebben. Deze goedwerkende aanpak, wordt onder meer ingezet door de sociale wijkteams. Ook wordt er vaker gewerkt met praktijkondersteuners bij de huisarts en buurt- en jeugdcoaches. Daarnaast zetten we het project buurtgezinnen voort, waarbij een steungezin een vraaggezin helpt.

We zien dat het stelsel onder druk staat en dat kan ons raken. We zijn in gesprek met het Rijk om deze ontwikkeling serieus te nemen en de gemeenten de ruimte geeft om de taken goed uit te voeren. Ondertussen blijven we inzetten op vernieuwingen vanuit het innovatiebudget Sociaal domein.

Leefbaar en aantrekkelijk
Velsen is een fijne plek om te leven. Iedereen verblijft graag in een schone en veilige wijk. Door extra toezicht in de wijk en op het strand willen we het veiligheidsgevoel vergroten. Het bewustzijn over ondermijnende activiteiten wordt bij medewerkers, inwoners, ondernemers en andere partners vergroot. Alleen als er sprake is van bewustzijn kunnen zij signalen van ondermijning melden.
Ook het ‘groen’ krijgt een impuls door de maatregelen uit het groenstructuurplan. In IJmuiden wordt het project van ‘pont naar park’ opgestart. Dit verbetert het aanzien en de leefbaarheid van het gebied. Ook steken we geld in het verbeteren van het aanzien van het havengebied. In augustus 2020 zijn de eerste resultaten zichtbaar bij de ‘SAIL- in’.

Samen met belanghebbenden wordt In 2020 het economische programma opgesteld. Daarin staat omschreven wat de gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven doet om de economie in Velsen te bevorderen. Het innovatiefonds MKB stimuleert lokale ondernemers om duurzame en innovatieve werkwijzen te ontwikkelen. Ook zijn we volop bezig met de impulsprojecten; citymarketing, het Havenkwartier, Kustplaats IJmuiden aan zee en Interessant IJmuiden.

Financiële tegenwind
Het uitgangspunt is een financieel gezond Velsen. Dit betekent een sluitend meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat voldoende is om de risico’s op te vangen.

De kosten van de gemeente nemen sneller toe dan de compensatie van het Rijk. Dit betreft met name de stijgende kosten voor het Sociaal domein. Maar ook de algemene ontwikkeling dat de indexering van contracten en personeelskosten meer toenemen dan de vergoeding die wij in de Algemene uitkering ontvangen. Deze neemt zelfs af.

Velsen verwacht dat het Rijk deze landelijk zichtbare ontwikkelingen oppakt en gemeenten compenseert. Voor met name de stijgende kosten van het Sociaal domein. Allen dan blijven gemeenten in staat om hun taken op een hoog niveau uit te voeren, zonder verschraling of flinke verhoging van de lokale lasten.

We halen het anker op om verder te zeilen op de wind van vandaag. Verder met het bekrachtigen van de pijlers dienstverlening, samenspel, energie & duurzaamheid, leefbaar & aantrekkelijk en iedereen doet mee!