Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Onderwerp
(bedragen *€ 1.000)

Baten /
Lasten

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begrotng 2023

Toelichting

Bron

Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen

Sail 2020

lasten

130

Maatregelen t.b.v. veilgheid, verkeer

Pers.nota 2016

Middenhavengebied

lasten

10

10

Dekking res. Parkmanagement

Begroting 2020

Citymarkering &
Rauw aan zee

lasten

175

150

Dekking res. Visie op Velsen

Begroting 2020

Promotie

lasten

20

10

10

10

Dekking res. Visie op Velsen

Begroting 2020

Kustplaats Ijmuiden

lasten

100

100

100

100

Dekking res. Visie op Velsen

Begroting 2020

Innovatiefonds

lasten

600

600

Dekking res. Visie op Velsen

Begroting 2020

Interessant Ijmuiden

lasten

150

150

Dekking res. Visie op Velsen

Begroting 2020

Offshore Wind

lasten

135

Dekking res. Visie op Velsen

Begroting 2020

Programma 2 - Sociaal domein

Samenspel

lasten

100

150

100

Pilot Gebiedsgebonden werken

Persp.nota 20-23

Samenspel

lasten

80

80

80

Energietransitie

Persp.nota 20-23

Iedereen doet mee

lasten

100

100

Maatwerk bij ondersteuning

Persp.nota 20-23

Statushouders

lasten

79

Verhogen taalniveau

Persp.nota 20-23

Iedereen doet mee

lasten

80

80

Eenvoudige toegang sociaal domein

Persp.nota 20-23

Transformatie Jeugd

lasten

301

Dekking res. Sociaal domein

Persp.nota 20-23

IJmond Werkt!

lasten

392

526

588

663

Dekking res. Participatiewet

Persp.nota 20-23

Iedereen doet mee

lasten

40

Verzelstandiging sportuitvoering

Persp.nota 20-23

Iedereen doet mee

lasten

60

60

60

60

Nieuwe sportagenda

Persp.nota 20-23

Iedereen doet mee

baten

45

30

30

Bijdrage rijk sportagenda

Persp.nota 20-23

Maatschappelijke opvang

lasten

47

Voorbereiding doordecentralisatie

Persp.nota 20-23

Intensivering instroom

lasten

261

Dekking res. Statushouders

Begroting 2020

Saldo bijstandsuitkeringen

lasten

17

17

17

17

Dekking res. Participatiewet

Begroting 2020

Innovatiebudget SD

lasten

350

350

350

350

Dekking res. Sociaal domein

Begroting 2019

Jeugdcoaches

lasten

152

152

Dekking res. Sociaal domein

Begroting 2019

Programma 3 - Wonen en leven in Velsen

Ideale buitendienst

lasten

175

0

0

Voorbereiding nieuwe werkwijze

Persp.nota 20-23

Egalisatie voertuigen

lasten

233

103

0

0

Egalisatie res. Voertuigen

Begroting 2020

Egalisatie voertuigen

baten

55

Egalisatie res. Voertuigen

Begroting 2020

Bijdr. div. projecten

lasten

220

220

220

220

Dekking res. Stedelijke vernieuwing

Begroting 2020

Hondenoverlast

lasten

26

5

0

Dekking res. Bestr. Hondenoverlast

Begroting 2020

Omgevingswet

lasten

100

100

Voorbereiding doordecentralisatie

Persp.nota 20-23

Programma 4 - Burger en bestuur

Ontrekking FLO

lasten

208

217

618

649

Kosten FLO brandweer

Begroting 2020

Storting reserve

baten

345

345

345

345

Dekking res FLO

Begroting 2020

verkiezigen

lasten

21

21

21

Dekking res. Verkiezingen

Begroting 2020

verkiezigen

baten

71

0

0

0

Reserve verkieziengen

Begroting 2020

Programma 5 - Organisatie en financiën

Besparen en inkomsten verhogen

baten

0

100

100

0

Vergoten subsidie inkomsten

Persp.nota 20-23

Voorziening ICT

lasten

1500

0

0

0

Toekomstbestendige ICT

Persp.nota 20-23

Sportaccommodaties

lasten

154

19

290

41

Egalisatie onderhoudskosten

Begroting 2020

Riolering

lasten

110

110

110

110

Egalisatie res. Riolering

Begroting 2020

Afvalstoffenheffing

baten

32

Egalisatie res. Afvalstoffenheffing

Begroting 2020

Nog toe te wijzen projecten

lasten

990

1890

1890

Dekking res. Visie op Velsen

Begroting 2020

Grondexploitatie

baten

204

Winstneming

Begroting 2020

Totaal incidentele baten

697

475

530

345

Totaal incidentele lasten

6.105

4.320

4.454

4.131

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(bedragen x € 1.000)

Reserve

Toevoeging/
Onttrekking

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Toelichting

Bron

Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen

Parkman. Middenh.geb.

Onttrekking

10

10

BIZ (Bedrijven investeringszone)

Begroting 2020

Visie op Velsen

Onttrekking

175

150

Citymarkering & Rauw aan zee

Begroting 2020

Visie op Velsen

Onttrekking

20

10

10

10

Promotie

Begroting 2020

Visie op Velsen

Onttrekking

100

100

100

100

Kustplaats Ijmuiden

Begroting 2020

Visie op Velsen

Onttrekking

600

600

Innovatiefonds

Begroting 2020

Visie op Velsen

Onttrekking

150

150

Interessant Ijmuiden

Begroting 2020

Visie op Velsen

Onttrekking

135

Offshore Wind

Begroting 2020

Afvalstoffenheffing

Toevoeging

32

0

0

0

Egalisatie tarief afvalstoffenheffing

Begroting 2020

Programma 2 - Sociaal domein

Participatiewet

Onttrekking

392

526

588

663

Ijmond Werkt

Begroting 2020

Participatiewet

Onttrekking

17

17

17

17

Saldo bijstandsuitkeringen

Begroting 2020

Instr. Statushouders

Onttrekking

261

Intensivering instroom

Begroting 2020

Sociaal domein

Onttrekking

301

0

0

0

Transformatie Jeugd

Begroting 2020

Sociaal domein

Onttrekking

350

350

350

350

Innovatiebudget SD

Begroting 2020

Sociaal domein

Onttrekking

152

152

0

0

Ontrekking Jeugdcoaches

Begroting 2020

Programma 3 - Wonen en leven in Velsen

Voertuigen

Toevoeging

55

Egalisatie voertuigen

Begroting 2020

Voertuigen

Onttrekking

233

103

Egalisatie voertuigen

Begroting 2020

Riolering

Onttrekking

110

110

110

110

Egalisatie tarief riolering

Begroting 2020

Stedelijke vernieuwing

Onttrekking

220

220

220

Bijdr. div. projecten

Begroting 2020

Bestr. Hondenoverlast

Onttrekking

26

5

Dekking kosten hondenoverlast

Begroting 2020

Programma 4 - Burger en bestuur

Verkiezingen

Onttrekking

0

21

21

21

Egaliseren verkiezingen

Begroting 2020

Verkiezingen

Toevoeging

71

0

0

0

Storting res. verkiezingen

Begroting 2020

FLO

Toevoeging

345

345

345

345

Toevoeging reserve FLO

Begroting 2020

FLO

Onttrekking

208

217

618

649

Dekking kosten FLO

Begroting 2020

Programma 5 - Organisatie en financiën

Sportaccommodaties

Onttrekking

154

19

290

41

Egalisatie sportaccommodaties

Begroting 2020

Visie op Velsen

Onttrekking

0

990

1.890

1.890

Nog toe te wijzen projecten

Begroting 2020

Totaal incidentele onttrekkingen

3.614

3.750

4.214

3.851

Totaal incidentele toevoegingen

448

345

400

345

ga terug