Overzicht Taakvelden

De cijfers in onderstaand overzicht zijn aangepast op amendement 21 gedifferentieerde tarieven toeristenbelasting (taakveld 3.4 economische ontwikkeling).

(bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.62 OZB niet-woningen

97

0

-97

82

0

-82

77

0

-77

0.

97

0

-97

82

0

-82

77

0

-77

0.1 Bestuur

3.332

11

-3.322

3.619

0

-3.619

3.777

0

-3.777

0.2 Burgerzaken

1.692

1.424

-268

1.542

812

-731

1.385

863

-521

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.825

4.932

2.107

2.704

3.124

420

1.963

3.311

1.348

0.4 Overhead

20.079

372

-19.708

21.495

160

-21.334

21.366

33

-21.333

0.5 Treasury

-2.332

1.405

3.738

-1.951

999

2.950

-961

1.189

2.150

0.61 OZB Woningen

1.201

8.155

6.953

1.088

8.342

7.254

1.137

8.723

7.586

0.62 OZB niet-woningen

0

7.453

7.453

0

7.676

7.676

0

7.657

7.657

0.63 Parkeerbelasting

0

353

353

0

362

362

0

368

368

0.64 Belastingen overig

43

2.787

2.745

44

2.769

2.725

44

2.898

2.854

0.7 Algemene uitkering en overige gemf

0

92.406

92.406

0

96.870

96.870

0

101.144

101.144

0.8 Overige baten en Lasten

1.069

2

-1.068

1.563

926

-637

2.537

769

-1.768

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-1

0

1

0

0

0

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

7.281

13.338

6.058

598

6.546

5.948

784

4.840

4.056

0.11 Resultaat van de rek v baten en l

3.854

0

-3.854

0

0

0

0

0

0

0. Bestuur en ondersteuning

39.044

132.638

93.594

30.703

128.587

97.884

32.034

131.796

99.762

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.902

177

-5.725

5.790

15

-5.774

6.035

16

-6.020

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.538

142

-2.396

2.102

121

-1.981

2.347

122

-2.226

1. Veiligheid

8.440

319

-8.122

7.891

136

-7.755

8.383

137

-8.245

2.1 Verkeer en Vervoer

10.141

1.717

-8.424

9.293

433

-8.860

9.389

439

-8.950

2.2 Parkeren

135

0

-135

139

0

-139

144

0

-144

2.4 Economische havens en waterwegen

479

449

-30

518

519

1

506

614

108

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

10.755

2.166

-8.589

9.950

952

-8.998

10.040

1.054

-8.986

3.1 Economische ontwikkeling

1.098

59

-1.040

1.203

0

-1.203

1.198

0

-1.198

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

281

439

158

3.892

1.561

-2.331

1.592

1.433

-159

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

292

159

-133

193

95

-98

322

214

-108

3.4 Economische promotie

863

388

-475

864

389

-475

1.718

830

-888

3. Economie

2.534

1.044

-1.490

6.152

2.045

-4.107

4.830

2.477

-2.353

4.1 Openbaar basisonderwijs

199

0

-199

221

0

-221

230

0

-230

4.2 Onderwijshuisvesting

4.592

0

-4.592

4.249

0

-4.249

4.294

0

-4.294

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.338

1.422

-1.916

3.775

1.569

-2.206

3.623

1.869

-1.754

4. Onderwijs

8.128

1.422

-6.707

8.245

1.569

-6.676

8.147

1.869

-6.278

5.1 Sportbeleid en activering

269

12

-256

336

6

-329

358

7

-351

5.2 Sportaccommodaties

6.186

2.784

-3.402

5.624

2.104

-3.520

6.732

2.848

-3.884

5.3 Cult. presentatie, productie en part

3.430

13

-3.417

1.886

59

-1.827

1.895

60

-1.836

5.4 Musea

374

0

-374

485

0

-485

336

0

-336

5.5 Cultureel erfgoed

277

47

-231

237

16

-221

183

16

-167

5.6 Media

2.284

0

-2.284

2.365

8

-2.357

2.439

8

-2.431

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

5.391

815

-4.576

6.009

680

-5.329

6.378

690

-5.688

5. Sport, cultuur en recreatie

18.211

3.671

-14.540

16.940

2.874

-14.067

18.321

3.629

-14.692

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.360

522

-6.838

8.418

403

-8.016

8.183

475

-7.708

6.2 Wijkteams

2.286

9

-2.276

2.427

0

-2.427

2.547

0

-2.547

6.3 Inkomensregelingen

26.971

19.817

-7.154

27.573

19.820

-7.753

27.391

19.846

-7.545

6.4 Begeleide participatie

5.065

1.280

-3.785

4.958

0

-4.958

4.940

0

-4.940

6.5 Arbeidsparticipatie

2.304

46

-2.258

2.235

1

-2.235

2.544

1

-2.543

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

586

0

-586

608

0

-608

668

0

-668

6.71 Maatwerkdienstverlening  18+

12.682

1.002

-11.680

11.992

1.036

-10.956

14.084

243

-13.841

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

13.380

392

-12.988

14.724

0

-14.724

15.158

0

-15.158

6.81 Geescaleerde zorg

8

0

-8

137

0

-137

73

0

-73

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.289

16

-2.273

2.067

0

-2.067

2.096

0

-2.096

6. Sociaal Domein

72.931

23.085

-49.847

75.140

21.259

-53.881

77.684

20.565

-57.119

7.1 Volksgezondheid

2.503

0

-2.503

2.504

1

-2.503

2.694

2

-2.692

7.2 Riolering

4.362

6.025

1.663

4.137

5.761

1.624

3.945

5.729

1.784

7.3 Afval

7.656

9.744

2.088

8.131

10.894

2.763

8.219

11.211

2.992

7.4 Milieubeheer

1.926

173

-1.753

2.286

151

-2.135

2.346

188

-2.158

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

503

290

-214

415

299

-115

404

334

-70

7. Volksgezondheid en milieu

16.950

16.232

-719

17.472

17.107

-365

17.607

17.464

-143

8.1 Ruimtelijke ordening

1.395

0

-1.395

2.073

0

-2.073

2.445

0

-2.445

8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr

3.166

2.946

-220

1.753

3.751

1.999

2.403

2.218

-186

8.3 Wonen en Bouwen

4.465

2.594

-1.871

3.898

2.019

-1.878

4.068

1.699

-2.368

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

9.026

5.541

-3.486

7.723

5.771

-1.953

8.916

3.917

-4.999

Totaal saldo van baten en lasten

186.117

186.117

0

180.299

180.300

1

186.037

182.907

-3.129

ga terug