Ondernemend en duurzaam Velsen

Programmadoelstelling

Naar een duurzame economische ontwikkeling.

Uitgangspunten voor dit programma

Niet alleen het Velsen van nu is onze verantwoordelijkheid; wij zijn ook verantwoordelijk voor het Velsen dat wij door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Soms zijn daarvoor plannen met een ‘lange adem’ nodig. Juist daarom vindt het college continue aandacht voor duurzaamheid van de samenleving noodzakelijk. Het college kiest in het realiseren van voor een voorwaardenscheppende, faciliterende en stimulerende rol en het verbinden van partijen en is zich tevens bewust van de voorbeeldfunctie die zij heeft.

Zonder economie geen samenleving. Dit gegeven, gevoegd bij het accent van de Visie op Velsen 2025 op Kennisrijk Werken, c.q. op een Velsense economie die zich dynamisch, kennisrijk en innovatief ontwikkelt, betekent dat het college kiest voor investeringen binnen dit programma waarbij tevens de ondernemer duurzaam zorgt voor innovatie, nieuwe investeringen en werkgelegenheid.

Context
Naast het bestaande beleid is het nieuwe landelijke Klimaat- energieakkoord het belangrijkste vertrekpunt voor het invulling geven aan het gemeentelijke klimaat- en energiebeleid. De Strategische Agenda 2020 waarin we streven naar een duurzame gemeente sluit daarbij aan. Duurzaamheid wordt een algemene kernwaarde in de lokale samenleving. De gemeente loopt hierin voorop door te streven naar een energie neutrale gemeentelijke organisatie in 2030. De verduurzaming van de bestaande bouw verloopt zal een versnelling moeten ondergaan. De bedrijven worden gestimuleerd om schoon te produceren en efficiënt met energie en grondstoffen om te gaan. Duurzaam ondernemen wordt een vanzelfsprekendheid. Een belangrijk instrument om die doelstellingen te realiseren wordt het Lokaal Klimaatakkoord, dat we samen met inwoners organisaties en bedrijven opstellen.Milieu en duurzaamheid stoppen niet bij de gemeente grens. Voor zowel duurzaamheid als de overige milieuaspecten geldt de noodzaak om beleid en uitvoering (boven)regionaal af te stemmen. De Omgevingsdienst IJmond levert hieraan een belangrijke bijdrage.

De algehele economische situatie in de regio is de afgelopen periode heel voorspoedig geweest, de Nederlandse maakindustrie heeft daar volop van geprofiteerd. Deze sector is door de grote exportpositie gevoelig voor de politieke en economische ontwikkelingen in de wereld.

De Brexit en de handelsdiscussies tussen Amerika en China zorgen voor meer onzekerheid en enige tempering van de groei. Innovatie, duurzaamheid en voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel blijven  belangrijke aandachtspunten voor de toekomstige concurrentiepositie van de sector.
Velsen zet zich in op een toekomstbestendige maakindustrie waarin voldoende personeel,  innovatie en duurzaamheid ook voor ons de cruciale thema’s zijn.

In Offshore Wind doen zich grote kansen voor door de ontwikkeling van enkele grote windparken op korte termijn voor de Nederlandse kust. De ambities voor de lange termijn zijn met het afgesloten klimaat akkoord nog groter. Dit biedt veel perspectief voor Velsen en de regio.
In de visserij blijft het goed gaan. De aanvoer op en ook het marktaandeel van de visveiling in IJmuiden blijft stijgen. Ook het pelagische cluster in IJmuiden weet zijn positie te versterken.

Het algehele beeld van de economie in Nederland wordt ook voor de detailhandel geleidelijk beter. Het toenemende consumentenvertrouwen en de daarmee gepaard gaande stijging van hun bestedingen zijn daar belangrijke graadmeters voor. De detailhandel ziet na jaren van forse terugval ook de bestedingen weer toenemen. Toch blijft de detailhandel in Velsen kwetsbaar door structurele verandering van koopgedrag en internetwinkelen.

Tot 2025 wordt een jaarlijkse groei verwacht van meer dan 30% van het wereldwijde toerisme. Deze groei zet zich naar verwachting ook door in Amsterdam en de regio. Het gebruik van de ferry naar Newcastle groeit, zowel qua passagiers als vracht. De verwachting is dat grotere schepen zullen worden ingezet om met name de groeiende vraag van goederentransport op te vangen. Ook het aantal cruiseschepen dat aanlegt in IJmuiden laat een forse groei zien.

Velsen zet  zich in op een succesvolle energietransitie. De energietransitie biedt kansen voor een duurzame economie en werkgelegenheid. Zo wordt gewerkt aan een energiehaven waar offshore windbedrijven onder andere onderhoud aan windmolens van windparken op zee uit kunnen voeren.

In het Nationaal Energieakkoord (NEA) 2013-2020 zijn breed gedragen afspraken gemaakt over energiebesparing en schone technologie. In 2020 dient 14% van het energieverbruik duurzaam te worden opgewekt en in 2050 dient de bestaande bouw energieneutraal te zijn. Sinds de intrede van de  Wet voortgang energietransitie (VET) per 1 juli 2018 wordt de nieuwbouw aardgasvrij gerealiseerd. De nieuwe woningen worden van duurzame verwarmingstechnieken zoals een warmtepomp of een warmtenet voorzien.

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs zet het Rijk in op een vermindering van 49% CO2 productie in 2030 ten opzichte van 1990. Om deze doelstelling te behalen is het Rijk via het Interbestuurlijk programma de samenwerking aangegaan het interprovinciaal overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse gemeenten vastgelegd. Via de zogenaamde klimaattafels worden op het gebied van klimaatgerelateerde thema's afspraken gemaakt met de sectoren Industrie, Gebouwde omgeving, Landbouw & landgebruik, Electriciteit en Mobiliteit. Van deze sectoren wordt gevraagd om ook een bijdrage aan de vermindering van CO2 te leveren. Een overkoepelende tafel, het Klimaatberaad, bewaakt de voortgang en samenhang van de besprekingen. Uitvoering van de afspraken moet mede resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Verder streeft het Rijk met het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ naar een ombuiging van de economie naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. In 2030 moet er verder sprake zijn van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). De gemeente gebruikt  haar inkoopkracht om de circulaire economie bij marktpartijen te stimuleren. Hierbij heeft de gemeente zich verbonden aan de ambities van de Metropoolregio Amsterdam om in 2022 10% en in 2025 50% circulair in te kopen. Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd om innovatieve initiatieven te ontplooien door het beschikbaar stellen van subsidie.

Het Rijk streeft met het programma Van Afval Naar Grondstof naar 75% scheiding van het huishoudelijke afval in 2020 en 100 kg restafval per inwoner per jaar en 30 kg per inwoner in 2025.

Raadsakkoord

Met de kaders van het raadsakkoord en het collegeprogramma zetten we de beweging in van Leefbaar en aantrekkelijk; Velsen aantrekkelijker maken om in de wonen, werken, ondernemen en recreëren. We stimuleren de ontwikkelingen van de haven, maakindustrie, het midden- en kleinbedrijf en recreatie en toerisme. Velsen ziet ook kansen voor een andere economie, het opwekken van windenergie en zonne-energie en het hergebruiken van grondstoffen en producten. Regionale samenwerking helpt ons om deze ambities te realiseren.

Inwoners en bedrijven worden gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen te realiseren. Het nieuwe Milieubeleidsplan 2020-2025 en het op te stellen Lokaal Klimaatakkoord geven hier concreet invulling aan. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 15.139.464

8,2 %

Baten

€ 12.917.877

7,3 %

ga terug