Organisatie en financiën

Programmadoelstelling

De gemeente Velsen is  een financieel gezonde organisatie, die voldoende is toegerust  om de uitvoering van het beleid te ondersteunen.

Uitgangspunten voor dit programma

Om de doelstellingen van de beleidsprogramma’s te realiseren is adequate ondersteuning een randvoorwaarde. Zowel de algemene ondersteunende taken als de algemene inkomsten vallen onder dit programma.

De algemene inkomsten betreft de Algemene Uitkering en de inkomsten van de lokale heffingen die, overeenkomstig de BBV-regelgeving, geen kostendekkende tarieven zijn. Deze inkomsten worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren. De hoogte van de OZB wordt vastgesteld door de raad, de hoogte en wijze waarop dit bepaald wordt is aan de gemeente. Er gelden geen regels voor een maximumtarief. Wel monitort de landelijke overheid de ontwikkeling van de tarieven.

De grondexploitaties en het beheer van vastgoed zijn taken die ondersteunend zijn aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. De raad stelt voor beide het beleidskader voor de uitvoering vast. Voor de grondexploitaties wordt de beleidsvrijheid door specifieke BBV-regelgeving ingeperkt.

De overige ondersteunende werkzaamheden die op dit programma worden verantwoord zijn de taken die overeenkomstig de BBV-regelgeving worden aangemerkt als ‘Overhead’. Uitgangspunt van deze regelgeving is dat deze werkzaamheden zoveel mogelijk verantwoorden op de taakvelden. Indien de werkzaamheden ondersteunend zijn aan de gehele organisatie of meer dan drie taakvelden zijn deze aangemerkt als ‘Overhead’.   

Context
Op dit programma zijn een aantal grote ontwikkelingen van invloed. Dit zijn nog niet goed in te schatten ontwikkelingen in de toekomst op de arbeidsmarkt ( cao) en vernieuwingen met betrekking tot het gemeentefonds, de financiële verhoudingen met het rijk  en de verruiming van het lokaal belastinggebied.

Raadsakkoord
Het uitgangspunt is een financieel gezond Velsen. Dat betekent een sluitend meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat voldoende is om de risico’s op te vangen.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 35.787.530

19,3 %

Baten

€ 132.372.993

74,3 %

ga terug