Wonen en leven in Velsen

Samenvatting

Wonen en leven in Velsen

Een aantrekkelijke gemeente voor alle Velsenaren, instellingen en ondernemers om te wonen en te leven, nu en in de toekomst.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.1.

Hoofddoelstelling 3.2

Hoofddoelstelling 3.3

Hoofddoelstelling 3.4

Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.

Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Uitwerking van de mobiliteitsagenda

- Verder bouwen aan de vernieuwing van Ijmuiden

- Invoering Omgevingswet nabij

- Cultuuraanbod: divers en toegankelijk!

- Regionale mobiliteitsvisie

- Langer zelfstandig en duurzaam thuis wonen

- Uitvoering geven aan de Structuurvisie

- Cultuurvisie 2020-2024

- Visie op groen wordt buiten zichtbaar

- Buitenpoort maakt aantrekkelijk landschap beter bereikbaar

- KunstForm:Cultuureducatie op scholen

- Van grijs naar groen

- Realiseren van ontwikkellocaties

- De ideale buitendienst begint

- Verder verfraaien Entree Ijmuiden

- Van pont tot park

Wat mag het kosten?

Lasten

€ 19.547.000

Lasten

€ 627.000

Lasten

€ 2.647.000

Lasten

€ 4.763.000

Baten

€ 6.503.000

Baten

€ 1.000

Baten

€ 217.000

Baten

€ 8.000

Wat zijn de risico's?

Dienstbetoon pontveren

N/B

Garanties en borgstelling

1,1

Garanties en borgstellingen

Gladheids- bestrijding

N/B

Projectrisico

N/B