Vitaal en sociaal Velsen

Financieel overzicht

(bedragen x €1.000)

Vitaal en sociaal Velsen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.871

895

-1.975

3.338

1.080

-2.258

3.240

1.373

-1.867

5.1 Sportbeleid en activering

269

12

-256

336

6

-329

358

7

-351

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.360

522

-6.838

8.418

403

-8.016

8.183

475

-7.708

6.2 Wijkteams

2.286

9

-2.276

2.427

0

-2.427

2.547

0

-2.547

7.1 Volksgezondheid

2.503

0

-2.503

2.504

1

-2.503

2.694

2

-2.692

Totaal autorisatieniveau 2.1

15.288

1.439

-13.850

17.023

1.490

-15.533

17.021

1.856

-15.166

6.3 Inkomensregelingen

26.971

19.817

-7.154

27.573

19.820

-7.753

27.391

19.846

-7.545

6.4 Begeleide participatie

5.065

1.280

-3.785

4.958

0

-4.958

4.940

0

-4.940

6.5 Arbeidsparticipatie

2.304

46

-2.258

2.235

1

-2.235

2.544

1

-2.543

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

586

0

-586

608

0

-608

668

0

-668

6.71 Maatwerkdienstverlening  18+

12.682

1.002

-11.680

11.992

1.036

-10.956

14.084

243

-13.841

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

13.380

392

-12.988

14.724

0

-14.724

15.158

0

-15.158

6.81 Geescaleerde zorg

8

0

-8

137

0

-137

73

0

-73

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.289

16

-2.273

2.067

0

-2.067

2.096

0

-2.096

Totaal autorisatieniveau 2.2

63.286

22.554

-40.732

64.295

20.857

-43.438

66.954

20.090

-46.864

4.1 Openbaar basisonderwijs

199

0

-199

221

0

-221

230

0

-230

4.2 Onderwijshuisvesting

4.560

0

-4.560

4.202

0

-4.202

4.246

0

-4.246

5.2 Sportaccommodaties

2.784

1.824

-960

2.863

1.611

-1.252

3.143

1.806

-1.337

Totaal autorisatieniveau 2.3

7.543

1.824

-5.719

7.287

1.611

-5.675

7.619

1.806

-5.813

Totaal saldo van baten en lasten

86.117

25.816

-60.301

88.605

23.958

-64.647

91.595

23.752

-67.842

0.10 Toevoeging aan reserves

2.813

2.813

0.10 Onttrekking aan reserves

3.843

3.843

2.906

2.906

1.623

1.623

Begrote resultaat

88.929

29.659

-59.271

88.605

26.864

-61.741

91.595

25.375

-66.219

De financiële mutaties in de Begroting 2020 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

Autorisatie 2.1
Investeren in de vijf bewegingen
Meer participeren
Door te investeren in de participatieraad wordt er aansluitend op het raadsakkoord en het collegeprogramma ingezet om de participatie bij het Sociaal Domein te versterken. Hiervoor is in deze begroting € 15.000 beschikbaar.

Continueren innovatiebudget
Door te blijven experimenteren binnen het sociaal domein leggen we meer verbinding tussen sport, gezondheid, minimabeleid en opgroeien (jeugd) en meedoen (participatie), waarmee we passende ondersteuning kunnen bieden aan (kwetsbare) inwoners. Hiervoor is € 350.000 begroot. De ruimte in de reserve sociaal domein wordt hiervoor benut.

Buurtbeheer
Om het wonen op de locatie Skaeve Huse in goede banen te leiden wordt er een aanspreek- en meldpunt ontwikkeld. Hiervoor is in deze begroting € 26.000 beschikbaar.

Besparen en verhogen inkomsten
Vrijval door harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang
Als gevolg van de harmonisatie tussen het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang maken ouders die werken niet langer gebruik van een gesubsidieerde plaats. Het budget wordt verlaagd met
€ 600.000.

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

 • GGD vaccinaties : de kosten voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma worden geschat op € 123.000;
 • Subsidie Rode Kruis : als gevolg van het nieuwe huurcontract ontvangt het Rode Kruis ter compensatie voor de huur van het pand in Velsen Zuid een subsidie van € 17.400;
 • Leerlingenvervoer : Voor het aangepast vervoer zijn nieuwe contracten afgesloten. De kosten voor de nieuwe contracten zijn € 140.000 hoger;
 • Buurtsportcoach : de aanvullende rijksbijdrage voor de buurtsport- en cultuurcoaches (€ 33.000) wordt ingezet voor de aanstelling van een buurtsportcoach;
 • Voorschoolse opvang : de bijdrage vanuit het Rijk voor Voorschoolse voorziening peuters en kinderopvang is aangepast, hetgeen per saldo een verlaging € 35.000 betekent.

Begroting 2020: overige ontwikkelingen
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
De uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op onderwijsachterstandenbeleid zijn aangepast conform de uitkering vanuit het ministerie van OCW. Als gevolg hiervan zijn de kosten en inkomsten verhoogd met € 276.000.

Statushouders
De rijksbijdrage voor statushouders valt lager uit dan eerder begroot doordat de instroom achterblijft.
Omdat de kosten niet evenredig dalen, zullen de bestedingen en daarmee de onttrekking aan de reserve statushouders met € 86.000 stijgen. Daarnaast zijn er door het Rijk en gemeenten afspraken gemaakt om het taalniveau van de groep statushouders die nog onder de huidige Wet Inburgering vallen te versterken. Hiervoor is er voor Velsen voor 2019 en 2020 € 79.000 beschikbaar gesteld.

Toezicht kinderdagverblijven
het rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor het toezicht (€ 40.000). In de Perspectiefnota is dit budget geoormerkt, maar niet geheel benodigd voor de uitvoering van deze taak. Per saldo valt € 30.000 vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.

Autorisatie 2.2
Investeren in de vijf bewegingen
Meer inzet op re-integratie
Er zal meer worden geïnvesteerd om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen doorstromen naar betaald werk. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 75.000. Als dit lukt hoeven zij geen beroep te doen op een uitkering. Als gevolg hiervan wordt het budget voor uitkeringen verlaagd met € 30.000.

Maatwerk bij ondersteuning
Daarnaast zullen er ook meer individuele gesprekken plaats vinden waarbij er extra aandacht gegeven zal worden aan maatwerk, rechtmatigheid en het bestrijden van fraude. Hiervoor is € 100.000 gereserveerd. De verwachting is dat dit een besparing zal opleveren van € 60.000.

Eenvoudige toegang sociaal domein
Om inwoners één centrale toegang te bieden tot het Sociaal domein starten we met een frontoffice. Deze bestaat uit medewerkers met een brede basiskennis over het Sociaal domein. Om deze nieuwe werkwijze goed te begeleiden wordt extra capaciteit ingezet (€ 80.000).

Besparen en verhogen inkomsten
Niet inzetten op verhogen bereik collectieve zorgverzekering
Het budget voor mensen in Velsen die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering was afgestemd op een hoger aantal verzekerden dan dat er werden bediend. Hierdoor kan dit budget in deze begroting met € 150.000 worden verlaagd.

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota :

 • Veilig Thuis : de bijdrage voor de ondersteuning van inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling is verhoogd met € 200.000;
 • Transformatiefonds Jeugd : het Rijk heeft voor de periode 2018-2020 een transformatiebudget beschikbaar gesteld voor de drie IJmondgemeenten. Dit budget wordt ingezet op projecten gericht op duurzame preventie tot samenwerking in het drang/dwang kader. Voor 2020 is het budget € 301.000;
 • Hogere tarieven jeugdhulp : de tarieven voor drie vormen van jeugdhulp zijn niet toereikend, is gebleken na onderzoek van een gespecialiseerd bureau. De inschatting is dat dit € 125.000 hoger uitvalt. Dit wordt meegenomen in de totale prognose voor de jeugdhulp;
 • Administratieve ondersteuning jeugd : de nieuwe declaratiesystematiek vraagt extra inzet (0,65 fte). Het budget is verhoogd met € 35.000;
 • Hulp bij het huishouden : door de ontwikkelingen in de cao zijn de loonkosten gestegen en de tarieven verhoogd. Het budget voor hulp hij het huishouden is met € 237.000 verhoogd;
 • Wmo aanvragen stijgen : het aantal aanmeldingen voor de Wmo stijgt. Ook neemt de complexiteit van deze meldingen toe. De capaciteit is daarom uitgebreid met 2 fte (€ 140.000);
 • Uitvoering participatiewet: het uitkeringenbestand blijft hoog. Meer individuele aandacht is noodzakelijk, naast de beoordeling van de aanvraag. De capaciteit wordt daarom voor een periode van 3 jaar uitgebreid (€ 105.000);
 • Doordecentralisatie maatschappelijke opvang : vanaf 2021 is de gemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen. Om regionaal en lokaal goede afspraken te maken is voor deze verandering het budget verhoogd met € 65.000.

Begroting 2020: Overige ontwikkelingen
Wet verplichte GGZ
Met ingang van 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte GGZ in. De nieuwe wet bepaalt dat iedereen bij zorgen over de geestelijke gesteldheid van een persoon melding kan doen bij het college van B&W. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten is vanuit het gemeentefonds € 76.000 beschikbaar voor Velsen.

Toenemende kosten jeugdhulp
Op basis van de halfjaar prognose 2019 verwachten we dat de kosten met € 1 mln toenemen. De extra inkomsten van het Rijk voor het toenemende gebruik zijn toereikend om deze stijging te compenseren. Deze inkomsten zijn voor twee jaar toegekend, voor de jaren 2022 en verder laat het kabinet dit aan de volgende coalitie. In de begroting zijn we er vanuit gegaan dat het Rijk de toenemende vraag naar jeugdhulp blijft  compenseren.

Extra vraag Wmo door abonnementstarief
We zien in 2019 een stijging van met name het aantal actuele maatwerkvoorzieningen, hulp bij het huishouden, begeleiding en woonvoorzieningen. Wij verwachten dat de kosten daardoor met 0,8 mln toenemen. Deze stijging is voor een groot deel toe te rekenen aan het, in 2019 ingevoerde abonnementstarief. De invloed van het abonnementstarief kunnen we niet afzonderlijk specificeren omdat verschillende ontwikkelingen spelen (vergrijzing, langer zelfstandig wonen, indexaties en het abonnementstarief).

Het abonnementstarief heeft naast de toename van het gebruik van de Wmo voorzieningen ook als gevolg dat de inkomsten uit eigen bijdragen aanzienlijk afneemt (€ 0,7 mln). Bij de invoering van deze nieuwe regeling heeft het Rijk de gemeente gecompenseerd voor deze ontwikkelingen. Velsen heeft hiervoor een compensatie van € 780.000 ontvangen. Deze compensatie is net toereikend om de daling van de inkomsten uit eigen bijdrage te compenseren.

Het Rijk monitort de effecten van het abonnementstarief. De minister heeft aangegeven dat als daaruit blijkt dat de regeling uit de pas loopt de bereidheid er is om iets met de resultaten te doen. Dit kan zowel beleidsmatige of financiële bijsturing zijn. Daarom zijn wij er vanuit gegaan dat het Rijk met een aanvullende compensatie komt voor de effecten van het abonnementstarief. In de begroting zijn wij uitgegaan van een compensatie van 75% van ons verwachte tekort (€ 555.000).

Autorisatie 2.3
Investeren in de vijf bewegingen
Onderzoek verzelfstandigen sport
Om een optimale dienstverlening aan bezoekers, gebruikers en klanten op het gebied van sport te kunnen aanbieden, wordt een onderzoek uitgevoerd naar het verzelfstandigen van uitvoeringstaken van sportzaken. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 40.000.

Nieuwe sportagenda
Voor de totstandkoming van een lokaal sportakkoord, waarbij de gemeente met diverse partijen afspraken maakt op het gebied van samenwerken, verbinden en het versterken van de sport is
€ 60.000 beschikbaar. Een deel van de kosten wordt gedekt uit een bijdrage van het Rijk:  eenmalig is € 15.000 beschikbaar voor een procesbegeleider en voor de periode van 3 jaar een bedrag van € 30.000 om het sportakkoord vorm te geven.

Doorkijk naar 2021 en verder
In de Perspectiefnota 2020-2023 staan ook maatregelen opgenomen die in 2021 of later starten. Om het volledige financiële beeld te schetsen worden deze hieronder benoemd. Een toelichting van deze maatregelen is als bijlage opgenomen.

Besparen en inkomsten verhogen
In de Begroting 2021 wordt financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen. Voor dit programma zijn dit de volgende maatregelen:

 • Verlagen administratieve lasten maatschappelijke regelingen (€ 60.000);
 • Herziening subsidiebeleid (€ 250.000), deze heeft ook effect op andere programma's.

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Res. Dekking kapitaallasten

150

148

146

144

Res. Instroom statushouders

261

0

0

0

Res. Participatiewet

409

543

605

680

Res. Sociaal domein

803

502

350

350

Onttrekking aan reserve(s)

1.623

1.193

1.101

1.174

Reserve Participatiewet
Het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) is voor Velsen naar verwachting nagenoeg toereikend om de verwachte uitkeringen te bekostigen. Voor 2020 is een kleine onttrekking aan de reserve nodig € 17.000 ter dekking van de licht hogere uitgaven. Daarnaast vindt er een extra onttrekking plaats van € 392.000 om het tekort van Ijmond Werkt! voor het jaar 2020 te dekken.

Reserve statushouders
De rijksbijdrage voor statushouders valt lager uit dan eerder begroot. Omdat de kosten niet evenredig dalen zal de onttrekking aan de reserve statushouders met € 86.000 stijgen.

Reserve Sociaal Domein
De onttrekkingen aan deze reserve van € 502.000 komen voort uit "kleuren van de begroting" voor het voortzetten project jeugdcoaches (€ 80.000) en praktijkondersteuning GGZ (€ 72.000) en het voortzetten van het innovatiebudget ( € 350.000). Daarnaast wordt € 301.000 onttrokken voor de realisatie van de IJmondiale projecten van het Transformatiefonds Jeugd.

Meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Vitaal en sociaal Velsen

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Omschrijving

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

4.1 Openbaar basisonderwijs

-199

-221

-230

-230

-230

-230

4.2 Onderwijshuisvesting

-4.560

-4.202

-4.246

-4.145

-4.097

-4.007

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.975

-2.258

-1.867

-1.866

-1.863

-1.867

5.1 Sportbeleid en activering

-256

-329

-351

-351

-350

-349

5.2 Sportaccommodaties

-960

-1.252

-1.337

-1.251

-1.338

-1.354

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-6.838

-8.016

-7.708

-7.292

-7.282

-7.337

6.2 Wijkteams

-2.276

-2.427

-2.547

-2.547

-2.395

-2.395

6.3 Inkomensregelingen

-7.154

-7.753

-7.545

-7.311

-7.278

-7.373

6.4 Begeleide participatie

-3.785

-4.958

-4.940

-5.074

-5.136

-5.211

6.5 Arbeidsparticipatie

-2.258

-2.235

-2.543

-2.557

-2.485

-2.485

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-586

-608

-668

-668

-668

-668

6.71 Maatwerkdienstverlening  18+

-11.680

-10.956

-13.841

-14.106

-14.095

-14.084

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-12.988

-14.724

-15.158

-14.560

-14.554

-14.553

6.81 Geescaleerde zorg

-8

-137

-73

-73

-73

-73

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-2.273

-2.067

-2.096

-2.096

-2.186

-2.186

7.1 Volksgezondheid

-2.503

-2.503

-2.692

-2.692

-2.648

-2.648

7.1 Volksgezondheid

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

-60.301

-64.647

-67.842

-66.820

-66.677

-66.820

0.10 Toevoeging aan reserves

2.813

0

0

0

0

0

0.10 Onttrekking aan reserves

3.843

2.906

1.623

1.193

1.101

1.174

Begrote resultaat

-59.271

-61.741

-66.219

-65.626

-65.576

-65.646