Wonen en leven in Velsen

Financieel overzicht

(bedragen x €1.000)

Wonen en leven in Velsen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.1 Verkeer en Vervoer

10.141

1.717

-8.424

9.293

433

-8.860

9.389

439

-8.950

2.2 Parkeren

123

0

-123

125

0

-125

133

0

-133

4.2 Onderwijshuisvesting

32

0

-32

47

0

-47

48

0

-48

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

4.569

94

-4.475

5.131

0

-5.131

5.418

0

-5.418

7.2 Riolering

4.362

6.025

1.663

4.137

5.761

1.624

3.945

5.729

1.784

7.4 Milieubeheer

32

0

-32

40

0

-40

41

0

-41

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

503

290

-214

415

299

-115

404

334

-70

8.3 Wonen en Bouwen

100

0

-100

142

0

-142

170

0

-170

Totaal autorisatieniveau 3.1

19.862

8.126

-11.736

19.330

6.494

-12.837

19.547

6.503

-13.044

8.3 Wonen en Bouwen

277

19

-258

531

1

-530

627

1

-626

Totaal autorisatieniveau 3.2

277

19

-258

531

1

-530

627

1

-626

8.1 Ruimtelijke ordening

958

0

-958

1.327

0

-1.327

1.437

0

-1.437

8.3 Wonen en Bouwen

1.980

1.135

-845

1.347

559

-788

1.210

217

-993

Totaal autorisatieniveau 3.3

2.939

1.135

-1.804

2.674

559

-2.116

2.647

217

-2.430

5.3 Cult. presentatie, productie en part

3.338

0

-3.338

1.825

0

-1.825

1.872

0

-1.872

5.4 Musea

374

0

-374

485

0

-485

336

0

-336

5.5 Cultureel erfgoed

155

0

-155

124

0

-124

117

0

-117

5.6 Media

2.284

0

-2.284

2.365

8

-2.357

2.439

8

-2.431

Totaal autorisatieniveau 3.4

6.151

0

-6.151

4.798

8

-4.790

4.763

8

-4.755

Totaal saldo van baten en lasten

29.229

9.280

-19.948

27.334

7.062

-20.273

27.584

6.729

-20.855

0.10 Toevoeging aan reserves

1.124

1.124

0.10 Onttrekking aan reserves

2.968

2.968

1.099

1.099

1.121

1.121

Begrote resultaat

30.353

12.248

-18.105

27.334

8.160

-19.174

27.584

7.850

-19.734

De financiële mutaties in de Begroting 2020 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

Autorisatie 3.1
Investeren in de vijf bewegingen
De ideale  buitendienst
Om de doelstellingen van de ideale buitendienst te realiseren is het budget voor de personeelskosten in 2020 verhoogd met € 180.000 (oplopend naar € 350.000 in 2023). Daarmee worden functies opgewaardeerd en de formatie uitgebreid.

Maatregelen groenstructuurplan
Om te investeren in een groene en prettige woonomgeving die onder andere bijdraagt aan biodiversiteit en klimaatbestendigheid is het budget voor 'groen' verhoogd met €  120.000 (oplopend naar € 235.000 in 2023).

Besparen en verhogen inkomsten
Verlagen onderhoudsniveau plantsoenen
Van een aantal plantsoenen wordt het onderhoudsniveau verlaagd. Daarmee wordt een structurele besparing van € 75.000 gerealiseerd.

Verhogen inkomsten begraafplaatsen
De inkomsten van gemeentelijke begraafplaatsen worden vergroot door de tarieven te verhogen. Dit levert € 30.000 op.

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

  • Aanbesteding groen : de aanbesteding van het maaien leidt tot een structurele verhoging van de lasten met € 165.000;
  • Voorbereiding ideale buitendienst : om de nieuwe werkwijze voor de buitendienst te realiseren is het budget voor 2020 met € 175.000 verhoogd;

Autorisatie 3.2
Investeren in de vijf bewegingen
Stimuleren van langer thuis wonen en verduurzamen woningen
Velsen geeft inwoners de kans om een aantrekkelijke lening af te sluiten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Op deze wijze wordt het langer thuis wonen en het verduurzamen van de eigen woning gestimuleerd. Hiervoor is jaarlijks € 30.000 beschikbaar.

Autorisatie 3.3
Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

  • Omgevingswet: voor de implementatie van deze wet is € 100.000 beschikbaar in 2020 en 2021 voor een programmamanager Omgevingswet.

Overige ontwikkelingen
Visie op Velsen
Voor de verdere ontwikkeling van het Havenkwartier, de onderdelen 'Herinrichting Viskade' en Welkom Lichtobject zijn bedragen geoormerkt binnen de reserve Visie op Velsen. In het najaar zal verzocht  worden om € 400.000 hiervoor in te zetten in 2020.
Voor het project Interessant IJmuiden wordt naar verwachting zowel in 2020 als in 2021 € 150.000 ingezet om gezamenlijk tot een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief te komen. Al deze kosten worden gedekt vanuit de reserve Visie op Velsen.

Autorisatie 3.4
Begroting 2020: Overige ontwikkelingen
Verhoging bijdrage e-depot/digitaal Noord-Hollands archief
De verdeling van de kosten voor het digitale archief is aangepast naar een bijdrage per inwoner van de aangesloten gemeenten. Voor Velsen neemt de bijdrage in 2020 toe met € 17.000.

Brak!
Voor 2020 is er vooralsnog geen budget opgenomen voor BRAK! in afwachting van de besluitvorming over de go-no go. Deze besluitvorming zal naar verwachting eind 2019 plaatsvinden.    

Doorkijk naar 2021 en verder
In de Perspectiefnota 2020-2023 staan ook maatregelen opgenomen die in 2021 of later starten. Om het volledige financiële beeld te schetsen worden deze hieronder benoemd. Een toelichting van deze maatregelen is als bijlage opgenomen.

Besparen en inkomsten verhogen
In de Begroting 2021 wordt verder financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen. Voor dit programma zijn dit de volgende maatregelen:

  • Verlagen onderhoudsniveau wegen (€200.000);
  • Verlagen onderhoudsniveau onkruidbestrijding (€ 30.000);
  • Kostendekkende tarieven vergunningen (€ 290.000);
  • Verhogen grondprijs (€ PM).

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Res. Voertuigen

0

0

55

0

Toevoeging aan reserve(s)

0

0

55

0

Res. Bestrijding hondenoverlast

26

5

0

0

Res. Dekking kapitaallasten

101

100

98

96

Res. Riolering

110

110

110

110

Res. Visie op Velsen

430

30

30

30

Res. Voertuigen

233

103

0

0

Reserve Stedelijke vernieuwing

220

220

220

220

Onttrekking aan reserve(s)

1.121

568

458

456

Reserve Voertuigen
De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de lasten in verband met vervanging voertuigen over meerdere jaren. De mutaties betreffen het verschil tussen de begrote uitgaven voor de vervanging van voertuigen en het in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbudget.

Reserve Bestrijding hondenoverlast
De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van extra werkzaamheden. Na de onttrekking van € 5.000 in 2021 staat de reserve op nul.

Reserve Dekking kapitaallasten
De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van o.a. de Oude Pontweg, kunstgrasvelden, de Brede School en verbetering van het winkelgebied Lange Nieuwstraat.

Reserve Visie op Velsen
Voor het stimuleren van langer thuis wonen en verduurzamen woningen wordt € 30.000 aan de reserve Visie op Velsen onttrokken.

In 2020 wordt volop uitvoering gegeven aan de verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot. Voor een aantal projecten is dit onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van het budget door de raad.

  • Havenkwartier: De onderdelen 'Herinrichting Viskade' en het Welkom lichtobject zijn geoormerkt als budget en zullen nadat het budget ook ter beschikking is gesteld naar verwachting in 2020 worden uitgevoerd (€ 400.000);
  • Interessant IJmuiden: Hiervoor wordt een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief gemaakt, de kosten worden begroot op € 150.000  jaarlijks voor 2020 en voor 2021.

Reserve stedelijke vernieuwing
De begrote onttrekking zal worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen in de woningvoorraad, herstructurering van de bestaande woningvoorraad en ontwikkeling / transformatie van uitleglocaties.

Meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Wonen en leven in Velsen

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Omschrijving

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

2.1 Verkeer en Vervoer

-8.424

-8.860

-8.950

-9.082

-8.908

-9.212

2.2 Parkeren

-123

-125

-133

-131

-129

-129

4.2 Onderwijshuisvesting

-32

-47

-48

-48

-48

-48

5.3 Cult. presentatie, productie en part

-3.338

-1.825

-1.872

-1.871

-1.870

-1.870

5.4 Musea

-374

-485

-336

-409

-425

-355

5.5 Cultureel erfgoed

-155

-124

-117

-117

-117

-117

5.6 Media

-2.284

-2.357

-2.431

-2.449

-2.468

-2.468

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

-4.475

-5.131

-5.418

-5.572

-5.506

-5.560

7.2 Riolering

1.663

1.624

1.784

1.730

1.681

1.598

7.4 Milieubeheer

-32

-40

-41

-41

-41

-41

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-214

-115

-70

-44

-39

-45

8.1 Ruimtelijke ordening

-958

-1.327

-1.437

-1.036

-908

-908

8.3 Wonen en Bouwen

-258

-530

-626

-627

-568

-568

8.3 Wonen en Bouwen

-845

-788

-993

-989

-941

-931

8.3 Wonen en Bouwen

-100

-142

-170

-170

-169

-168

Totaal saldo van baten en lasten

-19.948

-20.273

-20.855

-20.856

-20.456

-20.822

0.10 Toevoeging aan reserves

1.124

0

0

0

55

0

0.10 Onttrekking aan reserves

2.968

1.099

1.121

568

458

456

Begrote resultaat

-18.105

-19.174

-19.734

-20.289

-20.053

-20.366