Burger en bestuur

Financieel overzicht

(bedragen x €1.000)

Burger en bestuur

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

3.332

11

-3.322

3.619

0

-3.619

3.777

0

-3.777

Totaal autorisatieniveau 4.1

3.332

11

-3.322

3.619

0

-3.619

3.777

0

-3.777

0.2 Burgerzaken

1.692

1.424

-268

1.542

812

-731

1.385

863

-521

8.3 Wonen en Bouwen

2.108

1.440

-668

1.877

1.459

-418

2.061

1.481

-580

Totaal autorisatieniveau 4.2

3.800

2.864

-936

3.419

2.271

-1.148

3.445

2.344

-1.101

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.902

177

-5.725

5.790

15

-5.774

6.035

16

-6.020

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.871

8

-1.863

1.617

1

-1.617

1.888

0

-1.888

Totaal autorisatieniveau 4.3

7.773

185

-7.588

7.407

16

-7.391

7.923

16

-7.908

Totaal saldo van baten en lasten

14.906

3.060

-11.846

14.445

2.287

-12.158

15.146

2.360

-12.786

0.10 Toevoeging aan reserves

179

179

175

175

416

416

0.10 Onttrekking aan reserves

260

260

401

401

208

208

Begrote resultaat

15.085

3.320

-11.765

14.620

2.688

-11.932

15.562

2.567

-12.994

De financiële mutaties in de Begroting 2020 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

Autorisatie 4.1
Besparen en verhogen inkomsten
Verminderen publicaties college- en raadsbesluiten
De publicaties van het college- en raadsbesluiten in lokale media wordt versoberd. Daarmee wordt een structurele besparing van € 50.000 gerealiseerd.

Autonome ontwikkeling uit Perspectiefnota

  • Antidiscriminatie : Het budget voor Bureau discriminatiezaken wordt aangepast (€ 15.000), deze bijdrage is gebaseerd is op het inwonertal;
  • Griffie : de kosten voor de griffie zijn verhoogd met € 30.000, deze kosten zijn voor de helft gedekt door het verlagen van het budget voor de raadsvergoeding.

Begroting 2020: Overige ontwikkelingen
Vergoeding college
De vergoedingen van het college volgen de cao ontwikkelingen voor de rijksambtenaren. Voor 2020 is daarom het budget met € 70.000 verhoogd.
Samenspel
De kosten van het programma Samenspel (€ 140.000) staan per 2020 op dit autorisatieniveau begroot.

Autorisatie 4.2
Investeren in de vijf bewegingen
Bezorgen reisdocumenten
Vanaf 2020 is het mogelijk om de reisdocumenten thuis of elders in het land te laten bezorgen. De extra kosten (maximaal € 50.000) worden gedekt uit een verhoging van de leges voor deze documenten.

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

  • FLO: aanvulling van de reserve om toekomstige kosten te dekken (€ 170.000);
  • Veiligheidsregio : De indexering van de Veiligheidsregio ligt iets hoger dan de standaard indexering van 1,5% . Dit leidt tot een kostenverhoging van € 58.000;
  • Bluswatervoorzieningen : Voor een toekomstbestendige bluswatervoorziening is er gekozen voor de inzet van watertankwagens. De incidentele kosten voor het jaar 2021 zijn € 84.000 en structureel € 56.000 vanaf 2020;

Autorisatie 4.3
Investeringen in de vijf bewegingen
Uitbreiding inzet handhaven en ondermijning
Vanaf 2020 wordt extra ingezet op handhaving in de wijk en op het strand en ondermijning. De ambtelijke capaciteit wordt uitgebreid en het budget voor 2020 is daarvoor met € 180.000 verhoogd (oplopend tot € 360.000 in 2023).

Post reddingsbrigade
Om op de noordpier een post voor de reddingsbrigade te realiseren voor 2020 is een investeringsbudget beschikbaar. Vanaf 2021 is het budget verhoogd met € 50.000 om de bijbehorende kapitaallasten te dekken.

Doorkijk naar 2021 en verder
In de Perspectiefnota 2020-2023 staan geen maatregelen die in 2021starten.

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Res. Verkiezingen

71

0

0

0

Reserve FLO

345

345

345

345

Toevoeging aan reserve(s)

416

345

345

345

Res. Verkiezingen

0

21

21

21

Reserve FLO

208

217

618

649

Onttrekking aan reserve(s)

208

238

639

670

Reserve Verkiezingen
In 2020 zijn geen verkiezingen gepland. Hierdoor zijn de uitgave € 71.000 lager dan begroot. Dit bedrag komt ten gunste van de reserve om de toekomstige schommelingen in de begroting op te vangen.

Reserve FLO
Door een wijziging in de CAO is het nodig om de jaarlijkse dotatie aan de reserve structureel te verhogen met € 170.000 om toekomstige kosten te kunnen dekken. De totale toevoeging aan de reserve komt daarmee op € 71.000. Ter dekking van de verwachte uitgaven voor 2020 wordt € 208.000 aan de reserve onttrokken.

Meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Burger en bestuur

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Omschrijving

0.1 Bestuur

-3.322

-3.619

-3.777

-3.748

-3.627

-3.547

0.2 Burgerzaken

-268

-731

-521

-686

-686

-701

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-5.725

-5.774

-6.020

-6.116

-6.431

-6.484

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.863

-1.617

-1.888

-1.980

-1.948

-1.947

8.3 Wonen en Bouwen

-668

-418

-580

-580

-562

-562

Totaal saldo van baten en lasten

-11.846

-12.158

-12.786

-13.110

-13.254

-13.241

0.10 Toevoeging aan reserves

179

175

416

345

345

345

0.10 Onttrekking aan reserves

260

401

208

238

639

670

Begrote resultaat

-11.765

-11.932

-12.994

-13.217

-12.960

-12.916