Organisatie en financiën

Financieel overzicht

De cijfers in dit onderdeel zijn aangepast op amendement 21 gedifferentieerde tarieven toeristenbelasting (taakveld 3.4 in autorisatieniveau 5.1).

(bedragen x €1.000)

Organisatie en financiën

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

77,04609

0

-77,04609

0.62 OZB niet-woningen

97

0

-97

82

0

-82

77

0

-77

97

0

-97

82

0

-82

77

0

-77

0.5 Treasury

-2.332

1.405

3.738

-1.951

999

2.950

-961

1.189

2.150

0.61 OZB Woningen

1.201

8.155

6.953

1.088

8.342

7.254

1.137

8.723

7.586

0.62 OZB niet-woningen

0

7.453

7.453

0

7.676

7.676

0

7.657

7.657

0.63 Parkeerbelasting

0

353

353

0

362

362

0

368

368

0.64 Belastingen overig

43

2.787

2.745

44

2.769

2.725

44

2.898

2.854

0.7 Algemene uitkering en overige gemf

0

92.406

92.406

0

96.870

96.870

0

101.144

101.144

0.8 Overige baten en Lasten

1.069

2

-1.068

1.563

926

-637

2.537

769

-1.768

3.4 Economische promotie

2

383

381

3

389

386

2

830

828

Totaal autorisatieniveau 5.1

-17

112.945

112.962

747

118.334

117.587

2.760

123.578

120.818

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.825

4.932

2.107

2.704

3.124

420

1.963

3.311

1.348

0.4 Overhead

20.079

372

-19.708

21.496

160

-21.335

21.366

33

-21.333

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-1

0

1

0

0

0

0

0

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

667

134

-533

484

120

-364

460

122

-338

2.2 Parkeren

13

0

-13

13

0

-13

11

0

-11

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

467

526

59

437

489

52

383

496

113

5.2 Sportaccommodaties

3.403

960

-2.442

2.761

493

-2.268

3.589

1.042

-2.547

5.3 Cult. presentatie, productie en part

92

13

-79

61

59

-2

24

60

36

5.5 Cultureel erfgoed

122

47

-76

113

16

-97

66

16

-50

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

107

0

-107

84

0

-84

87

0

-87

8.1 Ruimtelijke ordening

437

0

-436

746

0

-746

1.007

0

-1.007

Totaal autorisatieniveau 5.2

28.210

6.984

-21.227

28.899

4.460

-24.438

28.955

5.079

-23.876

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

281

439

158

3.892

1.561

-2.331

1.592

1.433

-159

8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr

3.166

2.946

-220

1.753

3.751

1.999

2.403

2.218

-186

Totaal autorisatieniveau 5.3

3.447

3.385

-62

5.645

5.313

-332

3.995

3.650

-345

Totaal saldo van baten en lasten

31.737

123.313

91.577

35.372

128.107

92.735

35.788

132.308

96.520

0.10 Toevoeging aan reserves

7.019

7.019

423

423

369

369

0.10 Onttrekking aan reserves

5.559

5.559

1.671

1.671

699

699

Begrote resultaat

38.756

128.873

90.117

35.796

129.778

93.982

36.156

133.007

96.850

De financiële mutaties in de Begroting 2020 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

Autorisatie 5.1
Besparen en verhogen inkomsten
Bezoekers betalen mee
De toeristenbelasting in Velsen wordt in 2020 naar gemiddeld € 2,50 per persoon per overnachting. Daarmee wordt de toeristenbelasting meer in lijn gebracht met het landelijk gemiddelde. De inkomsten worden daardoor met € 500.000 verhoogd. Door het aannemen in de raad van amendement 21 wordt. de toeristenbelasting in 2020 gedifferentieerd; € 2,50 p.p. voor hotels en huisjes en € 1,50 p.p. voor de andere overnachtingsvormen (strandhuisjes, campings, jachthaven en B&B). De inkomsten zijn daardoor € 435.000.

Verminderen ondersteuning bestuur en  versoberen bijeenkomsten
Het amendement bij de Perspectiefnota vraagt het college om in 2020 een bedrag van € 50.000 (oplopend naar € 80.000 in 2021) te besparen bij de ondersteuning bestuur en het versoberen van bijeenkomsten. Bij de ondersteuning van het bestuur wordt dit grotendeels ingevuld door het programma Sociaal domein af te bouwen en in te bedden in de regulier organisatie (€ 46.000).

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

 • Treasury: voordeel door correctie toegerekende rente grondexploitaties (€ 374.000);
 • Precario op kabels en leidingen: de inkomsten nemen toe (€ 75.000 t/m 2022);
 • Algemene uitkering : de september- en decembercirculaire zijn verwerkt (€ 112.000 nadeel) en er is geanticipeerd op een nadeel van de meicirculaire (€ 800.000);
 • BTW compensatiefonds € 395.000 nadeel door hogere declaraties bij het fonds (oplopend tot 477.000);
 • Indexering begroting : de begroting is geïndexeerd voor de verwachte stijging van cao,  pensioen, algemene prijsindex van 1,5%, subsidies en de compensatie in de Algemene uitkering (€ 350.000). Deze ontwikkeling werkt door op de uitvoeringsbudgetten van de programma's.

Begroting 2020: Overige ontwikkelingen
Algemene uitkering: meicirculaire 2019
De meicirculaire kent een aantal ontwikkelingen met een aanzienlijk financieel effect, dit geldt zowel voor de ‘plussen’ als de ‘minnen’:

 • extra middelen jeugdhulp voor de jaren 2019 t/m 2022;
 • daling vrije ruimte BTW compensatiefonds;
 • bijstelling kerngegevens en prijzen.

De circulaire laat in de eerste jaren een positiever beeld zien. Deze loopt af en slaat in 2022 om naar een nadeel van ruim dan € 0,4 mln.

Cao gemeenteambtenaren
Na het vaststellen van de Perspectiefnota is een cao akkoord voor gemeente ambtenaren overeengekomen. De salarissen stijgen gefaseerd. De stijging is hoger dan door ons voorzien, dit geeft een financieel nadeel van € 280.000 vanaf 2020. Deze kosten worden deels gecompenseerd door een voordeel in de personeelsbegroting. Voor 2021 werkt de cao afspraak ook door. Deze extra kosten (€ 150.000) worden, zoals gebruikelijk in de financiële kader voor de Begroting 2021 meegenomen. Op dat moment kan ook een inschatting worden gemaakt van de vergoeding voor prijsstijgingen in de Algemene uitkering.

Algemene uitkering: korting OZB-waarde
Ook in Velsen stijgen de prijzen van woningen, daarmee stijgt ook de OZB-waarde. Het OZB tarief wordt verlaagd met deze waardestijging, zodat de eigenaren geen extra OZB betalen door de toegenomen waarde van de woning. Deze stijging werkt echter ook door in een korting op de Algemene uitkering, dit geeft een nadeel van € 260.000.

Autorisatie 5.2
Investeren in de vijf bewegingen
Samenspel bijeenkomsten en eigentijdse werkwijze
Om een eigentijdse werkwijze te realiseren die samenspel ondersteunt wordt de werkomgeving aangepast. De benodigde investering  van € 0,9 mln is opgenomen in het investeringsplan. Voor de bijbehorende kapitaallasten en de kosten voor  het faciliteren van samenspel bijeenkomsten is in 2020 € 60.000 (oplopend naar € 150.000 in 2023) beschikbaar.

Pilot gebiedsgebonden werken
Voor een periode van 3 jaar wordt een pilot met het gebiedsgebonden werken gestart. Deze zijn gericht op integrale thema's gericht op de wijk. In 2020 is hiervoor is een budget van € 150.000 beschikbaar.

Circulair inkopen
Velsen heeft samen met de andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam afgesproken om in 2025 50% circulair in te kopen. Voor een succesvolle uitvoering is een coördinerende aanjaagfunctie nodig. De ambtelijke capaciteit is daarom uitgebreid met  € 45.000 (oplopend naar € 70.000 in 2023).

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Het gemeentelijk vastgoed wordt de komende jaren verduurzaamd. Daarvoor is een investering van in totaal € 2 mln benodigd. De bijbehorende kapitaallasten zijn voor 2020 € 10.000, deze lopen op naar € 75.000 in 2023.

Besparen en verhogen inkomsten
Besparen op de ambtelijke organisatie
Voor 2020 moet een besparing worden gerealiseerd van € 90.000. De nadere invulling wordt gedurende 2020 bepaald.

Verminderen ondersteuning bestuur en  versoberen bijeenkomsten
Het amendement bij de Perspectiefnota vraagt het college om in 2020 een bedrag van € 50.000 (oplopend naar € 80.000 in 2021) te besparen bij de ondersteuning bestuur en het versoberen van bijeenkomsten. Bij de ondersteuning van het bestuur wordt dit grotendeels ingevuld door het programma Sociaal domein af te bouwen en in te bedden in de reguliere organisatie (€ 46.000).

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

 • Juridische kosten : structurele verhoging van het uitvoeringsbudget (€ 30.000);
 • Communicatie : aanvulling regulier budget (€ 35.000);
 • Toekomstbestendige ICT: het ondersteunen van de ICT voorzieningen en infrastructuur wordt gedurende 2020 uitbesteed. Daarmee is 2020 een transitiejaar. Voor het realiseren van de overgang moeten extra werkzaamheden worden verricht, het budget is daarom incidenteel met € 1,5 mln verhoogd. De structurele kosten nemen toe (€ 430.000);
 • Kwaliteit digitale archivering : voor de verdere professionalisering van het informatiebeheer wordt de capaciteit uitgebreid (€ 35.000);
 • Dividend inkomsten : deze inkomsten zijn de afgelopen jaren toegenomen, daarom worden de inkomsten in de begroting bijgesteld (€ 220.000);
 • Beheer gemeentelijk vastgoed : op basis van een nieuw onderhoudsplan is het onderhoudsbudget herverdeeld. Vanaf 2023 wordt het budget verhoogd met € 250.000);
 • Energielasten : de energiebelasting is vanaf 2019 verhoogd, de lasten nemen daardoor toe met € 65.000;
 • Vrijval kapitaallasten : uit onderzoek naar de kapitaallasten is geconstateerd dat deze structureel naar beneden kunnen worden bijgesteld (€ 500.000).

Autorisatie 5.3
Begroting 2020: Overige ontwikkelingen
Grondexploitaties
Op basis van het vastgestelde meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) is er in 2020 een voordeel van €180.000.

Doorkijk naar 2021 en verder
In de Perspectiefnota 2020-2023 staan ook maatregelen opgenomen die in 2021 of later starten. Om het volledige financiële beeld te schetsen worden deze hieronder benoemd. Een toelichting van deze maatregelen is als bijlage opgenomen.

Besparen en inkomsten verhogen

 • Besparen op de ambtelijke organisatie (oplopend naar € 600.000 in 2021);
 • Verlagen onderhoud gemeentelijke panden (€ 200.000);
 • Verminderen expertise vennootschapsbelasting (€ 20.000);
 • Bezoekers betalen mee (verhoging in 2021: € 200.000);
 • Afbouwen korting OZB niet woningen (2021: € 225.000, vanaf 2022 € 450.000);
 • Verhogen huren en pachten (€ 25.000);
 • Verhogen grondprijs (€ PM);
 • Verkoop panden en gronden (€ PM);
 • Vergroten subsidie inkomsten (€ 100.000 voor 2021 en 2022);
 • Verminderen ondersteuning bestuur en  versoberen bijeenkomsten (oplopend naar € 80.000 in 2021).

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Res. Dekking kapitaallasten

369

356

343

180

Toevoeging aan reserve(s)

369

356

343

180

Res. Dekking kapitaallasten

545

536

527

517

Res. Sportaccommodaties

154

19

290

41

Res. Visie op Velsen

0

990

1.890

1.890

Onttrekking aan reserve(s)

699

1.545

2.706

2.449

Reserve Dekking kapitaallasten
De begrote onttrekking uit de reserve (€ 545.000) compenseert de kapitaallasten van de investering in het raadhuis; herinrichting publieksbal en renovatie van gebouw B. De toevoeging betreft de jaarlijkse bijdrage uit het onderhoudsbudget van De Ring en rente. De rente wordt overeenkomstig de nota Investeren en afschrijven jaarlijks toegevoegd aan de reserve.

Reserve Sportaccommodaties
Overeenkomstig het onderhoudsprogramma van sportaccommodaties wordt € 154.000 aan de reserve onttrokken.

Reserve Visie op Velsen
Nog niet alle projecten zijn in voldoende uitgewerkt in een meerjarenplanning. De benodigde onttrekkingen aan de reserve om de uitvoeringskosten te dekken kan daarom niet gemaakt wordt. Om toch een reëel financieel perspectief en een meerjarenbalans (zie bijlage) kunnen presenteren voor de jaren 2020 t/m 2023 is een aanname gemaakt van de verwachte kosten. Deze worden centraal op dit programma weergegeven.

Meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Organisatie en financiën

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Omschrijving

0.1 Bestuur

0

0

0

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.107

420

1.348

1.323

939

858

0.4 Overhead

-19.708

-21.334

-21.333

-19.957

-19.477

-19.733

0.5 Treasury

3.738

2.950

2.150

2.245

2.576

2.591

0.61 OZB Woningen

6.953

7.254

7.586

7.586

7.586

7.586

0.62 OZB niet-woningen

7.453

7.676

7.657

7.657

7.657

7.657

0.62 OZB niet-woningen

-97

-82

-77

-77

-77

-77

0.63 Parkeerbelasting

353

362

368

368

368

368

0.64 Belastingen overig

2.745

2.725

2.854

2.847

490

490

0.7 Algemene uitkering en overige gemf

92.406

96.870

101.144

101.176

101.433

102.354

0.8 Overige baten en Lasten

-1.068

-637

-1.768

-1.465

-2.766

-2.354

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

1

0

0

0

0

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

-533

-364

-338

-49

-48

-48

2.2 Parkeren

-13

-13

-11

-11

-11

-11

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

158

-2.331

-159

-139

-201

-201

3.4 Economische promotie

381

386

828

1.028

1.028

1.028

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

59

52

113

175

176

129

5.2 Sportaccommodaties

-2.442

-2.268

-2.547

-2.400

-2.641

-2.416

5.3 Cult. presentatie, productie en part

-79

-2

36

36

36

36

5.5 Cultureel erfgoed

-76

-97

-50

-49

-49

-54

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

-107

-84

-87

-86

-85

-85

8.1 Ruimtelijke ordening

-436

-746

-1.007

-967

-915

-900

8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr

-220

1.999

-186

-389

-348

-348

Totaal saldo van baten en lasten

91.577

92.736

96.520

98.850

95.672

96.870

0.10 Toevoeging aan reserves

7.019

423

369

356

343

180

0.10 Onttrekking aan reserves

5.559

1.671

699

1.545

2.706

2.449

Begrote resultaat

90.117

93.983

96.850

100.038

98.035

99.139