Wonen en leven in Velsen

Verder

Subdoelstelling

Uitwerking van de mobiliteitsagenda

De nieuwe mobiliteitsagenda bestaat uit een beleidsagenda met een horizon tot 2030 en een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren (tot 2022). In 2020 wordt het parkeerbeleid vernieuwd. Doel van het parkeerbeleid is om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de wijken te behouden. Ook het fietsbeleid wordt vernieuwd en is bedoeld om fietsen te stimuleren en veilig te houden.

Mobiliteit

Regionale Mobiliteitsvisie IJmond
De IJmond bereikbaar en prettig leefbaar houden – dat wil de gemeente Velsen en daarom doet zij mee aan de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond, opgesteld in 2013. Hiertoe is in 2016 het Mobiliteitsfonds IJmond ingesteld. De IJmondgemeenten willen hiermee zoveel mogelijk waarborgen dat partijen tot 2032 blijven samenwerken. Een van de maatregelen uit de mobiliteitsvisie is de realisatie van een doorfietsroute door de IJmond. De voorbereidingen voor de realisatie worden in 2020 voortgezet.

Zero distributie Stadslogistiek
De gemeente heeft binnen de Metropoolregio Amsterdam de intentieverklaring getekend om te streven naar een emissieloze stadslogistiek. De gemeente gaat bijvoorbeeld in overleg met ondernemers hoe de logistiek efficiënter en duurzamer kan plaatsvinden.

Visie op groen wordt buiten zichtbaar

Groen is onmisbaar voor een prettige leefomgeving, voor zowel mensen als dieren. Een groenere leefomgeving draagt bij aan de gezondheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en economie. Hierin wil Velsen investeren. Daarom heeft de gemeente in samenspraak met bewoners, bedrijven en organisaties op het gebied van groen, ecologie en landschap een GroenStructuurPlan gemaakt. Het plan bestaat uit twee delen: een visie en een uitvoeringsplan. In de visie staat beschreven welke groenstructuur we graag in Velsen willen zien en wat de groenstructuur moet betekenen voor Velsen en het klimaat. In het uitvoeringsplan staat welke maatregelen we treffen om dat bereiken. De maatregelen die in 2020 worden uitgevoerd:

  • Het achterstallig onderhoud in de buitenplaatsen wordt aangepakt (Kennemergaarde, Velserbeek, Schoonenberg, Hoogergeest, Burgemeester Rijkenspark en Spaarnberg).
  • Het ecologisch beheer van de bermen wordt uitgebreid; steeds meer bermen worden nog maar 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Daarbij wordt het gras en de overige planten niet gelijktijdig afgemaaid, waardoor insecten en andere kleine dieren hun beschutte omgeving behouden. Dit bevordert de biodiversiteit en maakt de gemeente nog bij-vriendelijker.
  • Het bomenplan wordt geactualiseerd en eventueel samengevoegd met het beleidsplan monumentale bomen.

Van grijs naar groen

Om klimaatverandering tegen te gaan, gaan we meer vergroenen in de stedelijke omgeving. In IJmuiden- Noord en Velsen-Noord staan de woningen vrij dicht bij elkaar en daardoor is er weinig groen. Toch zijn in die wijken mogelijkheden om stenen te vervangen door groen. Inwoners hebben daarvoor al ideeën aangedragen. In 2020 worden onder andere de volgende straten groener:

  • Meerdere plekken in de De Ruyterstraat in IJmuiden
  • Meerdere plekken in de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord

De ideale buitendienst begint

De ideale buitendienst gaat in 2020 van start. Met de ideale buitendienst willen we alleen nog werkzaamheden doen in de directe omgeving van onze inwoners, zoals snoeiwerkzaamheden. Zwaardere en minder zichtbare werkzaamheden besteden we uit aan een derde partij, met een strakke regie. Hierdoor krijgt de buitendienst meer ruimte om nog sneller en adequater te reageren op meldingen van inwoners en meer met inwoners in contact te zijn. Bovendien verwachten we een positieve bijdrage te leveren aan de levensloopbestendigheid van onze medewerkers door fysiek zwaar werk uit te besteden. Teams per werkgebied en samenwerking op locatie met de sociaal wijkteams maken meer en beter contact met inwoners mogelijk.

Reguliere activiteiten

Speel- en beweegplan - onderhoud en beheer speel- en beweegplekken
Velsen maakt elk jaar een renovatieplan speelplekken. Daarin staat welke speelplekken dat jaar opnieuw moeten worden aangelegd, welke moeten worden aangepast in verband met veiligheid of ouderdom van de toestellen, en welke komen in aanmerking voor opheffing.

Beheer en onderhoud van groen en wegen

Een van de taken van de gemeente is om het groen in de openbare ruimte in een goede staat te houden. Planten moeten soms worden vervangen. Daarnaast sluiten het gebruik en de inrichting van een plantsoen niet altijd meer op elkaar aan. Elk jaar wordt een lijst gemaakt met de te renoveren plantsoenen. De gemeente betrekt omwonenden en gebruikers bij de uitwerking. Zij hebben hiermee invloed op hoe de nieuwe plantsoenen eruit komen te zien.

Naast de renovatie van plantsoenen worden elk jaar in een aantal straten de bomen vervangen. Dit kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van het opknappen van een straat (nieuwe riolering en bestrating).
Het beheer en onderhoud van groen en wegen is een dagelijkse taak van de gemeente. Voorbeelden zijn: snoeien en schoffelen, vervangen van verlichting in lantaarnpalen en verkeersborden plaatsen.

Een riool dat berekend is op de toekomst
Het riool voert afvalwater af naar de rioolwaterzuivering. Het is een onmisbare voorziening die drie hoofddoelen heeft: de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van wateroverlast, en het voorkomen van vervuiling van bodem of water door uitstoot van schadelijke stoffen.
De instandhouding en verbetering van de riolering in Velsen gaat altijd door. Bij vervanging van riolering wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat (meer hoosbuien). Het riool krijgt meer water te verwerken. Regenwater wordt bij voorkeur buiten het riool om, via een apart stelsel in de bodem opgenomen. Bij nieuwbouw legt Velsen de riolering zo aan dat deze voorbereid is op de klimaatverandering.
De gemeente gebruikt een hele serie technische herstelmaatregelen om de riolering efficiënt en kostenbewust te onderhouden. Dit past bij de afspraken in het Bestuursakkoord Water. Daarin hebben de betrokken partners  afgesproken om de verwachte kostenstijging zoveel mogelijk te beperken. Die partners zijn de drinkwaterbedrijven, de gemeenten voor de riolering en de waterschappen voor de zuivering.

Grondwater op peil
De grondwaterstand geeft aan op welk niveau het grondwater staat. Grondwater is belangrijk, omdat bomen, planten en andere gewassen zich ermee voeden. Teveel of te weinig grondwater kan ook overlast geven. Daarom heeft Velsen een uitgebreid netwerk van peilbuizen om de grondwaterstanden te meten.
Waar het grondwater te hoog staat, is drainage aangebracht: een systeem dat water afvoert uit de grond. Bij vervanging van het riool wordt vaak nieuwe drainage aangelegd om te hoge grondwaterstanden te voorkomen. De klimaatverandering zorgt in de winter steeds vaker voor hoge grondwaterstanden. Door het nemen van maatregelen bestrijden we deze effecten.