Wonen en leven in Velsen

Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.2

Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.

Dankzij het economische herstel en het herstel van de woningmarkt ontstaan er nieuwe kansen om invulling te geven aan de Visie op Velsen 2025, de woningbouwopgave en om de vrijliggende locaties in de stad weer te vullen. Het benutten van die kansen vraagt om focus, samenwerking en flexibiliteit. Focus, omdat niet alles tegelijk kan en met dezelfde capaciteit. Voor de realisatie van nieuwe projecten werkt de gemeente samen met woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, maatschappelijke organisaties, eindgebruikers en vooral de bewoners van Velsen zelf. De gemeente wil bovenal stimuleren en verbinden in dit proces. Dit is in lijn met het voorgestelde kabinetsbeleid dat inzet op een strikte scheiding van rollen, deskundigheid, risico’s en verantwoordelijkheden van verschillende partijen. Bijvoorbeeld via de Woningwet waarin spelregels zijn vastgelegd voor sociale huisvesting. Van woningcorporaties wordt hierbij verwacht dat zij zich concentreren op het huisvesten van mensen met een laag inkomen; de bouw en verhuur van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed.

Velsen zet in op IJmuiden als interessante plek. De uitwerking van deze ambitie vindt onder meer plaats via de uitvoering van de Woonvisie en de Strategische agenda. Afspraken met de partners, zoals woningcorporaties zijn noodzakelijk. Vraag is in hoeverre zij in het licht van het bovenstaande kunnen en willen bijdragen aan onze korte en lange termijn-doelstellingen.

Het begrip wonen gaat al lang niet meer alleen om de woning, maar ook om de woonomgeving, leefbaarheid, herstructurering, stedelijke vernieuwing, energie, huisvesten van lagere inkomensgroepen en diverse doelgroepen, welzijn en zorg en maatschappelijke voorzieningen spelen een net zo belangrijke rol.  Door de snelle en verdergaande veranderingen in het beleidsthema Wonen en de snel veranderende woningmarkt is periodiek onderzoek gewenst naar de woonwensen en -behoeften.