Burger en bestuur

Verder

Subdoelstelling

Rol van de raad

De raad bepaalde bij welke thema’s hij zelf graag actief een rol heeft en waar hij inwoners en stakeholders uitdrukkelijk bij wil betrekken. Deze zogenoemde ‘A-thema’s’ zijn de klimaatagenda, de omgevingsvisie en de Visie op Velsen.

College van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen stelde een collegeprogramma op. In het collegeprogramma van 2018-2021 staan de prioriteiten van het college. In 2020 vindt de evaluatie van de eerste twee jaar plaats. Deze evaluatie kan tot bijstelling van het collegeprogramma leiden.

Visie op Velsen 2050
We gaan de Visie van Velsen 2025 updaten. De visie geeft een toekomstbeeld voor het maken van keuzes o.a. voor wonen, duurzaamheid en economische kansen. Daar betrekken we onze inwoners en partners bij. Het samenspeltraject wordt in samenwerking met de raad ingevuld.

Reguliere activiteiten

Het bestuur van de gemeente Velsen voert het beleid uit waar de gemeenteraad de kaders voor heeft uitgezet. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Dit gebeurt zo transparant mogelijk en in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen en mede-overheden.