Burger en bestuur

Verder

Subdoelstelling

Dienstverlening
Onze ‘Leidraad Dienstverlening gemeente Velsen’ geeft richting aan hoe wij onze dienstverlening zien. Voor ons betekent dit dat wij toegankelijk willen zijn, altijd en voor iedereen. De Velsenaar weet ons goed te vinden, stapt gemakkelijk op ons af en wordt ook nog eens goed geholpen. Houdt de Velsenaar hier een goed gevoel aan over, dan is onze dienstverlening geslaagd. Goede dienstverlening is nooit af. Ook in 2020 gaan we verder om onze dienstverlening te verbeteren.

Strategische invulling dienstverlening
Velsen wil structurele aandacht voor innovatie en borging van de gemeentebrede dienstverlening. De aandacht op dienstverlening gaat Velsen anders organiseren. Dienstverlening is een vak. Dit gaat Velsen tactisch en strategisch beter organiseren in de organisatie.

Bereikbaarheid vergroten
Velsen wil de digitale en telefonische bereikbaarheid vergroten. Velsen start een proef met telefonische bereikbaarheid in de avonduren. Daarnaast gaat Velsen starten met een chatfunctie op de website. Inwoners kunnen dan digitaal vragen stellen en krijgen dan digitaal direct antwoord..

Klantreizen
Velsen gaat verder met het verbeteren van onze dienstverlening aan de hand van de ervaringen van onze inwoners.Hiervoor is het belangrijk om precies te weten hoe onze inwoners de dienstverlening ervaren. Velsen wil beter weten welke ‘reis’ een persoon aflegt nadat hij een (levens-)gebeurtenis heeft meegemaakt. Het doorlopen van een dergelijke klantreis geeft onze handvatten om onze dienstverlening van het begin tot het eind te verbeteren.

Eenvoudigere aanvragen voor inwoners en bedrijven
Inwoners en bedrijven moeten alle producten en diensten digitaal op een makkelijke manier kunnen aanvragen. Het biedt gemak voor zowel de inwoner als de gemeente. Natuurlijk kan de inwoner de gemeente bellen, brieven sturen of de balie bezoeken. Oftewel: online waar het kan, offline waar het helpt. Velsen werkt daarom aan het verbeteren van bestaande webformulieren en zal het aantal webformulieren uitbreiden.

Track & trace
Bij webshops is het heel gebruikelijk om de levering van het bestelde product online te volgen (‘track-and-trace’). De klant kan dan zelf inzien wanneer het product geleverd wordt. Dit kan ook ingeregeld worden voor producten en diensten die inwoners digitaal aanvragen. Inwoners kunnen dan online op ieder moment zelf inzien hoe het met een aanvraag gesteld is. In 2020 zal dit voor een groot aantal producten en diensten ingeregeld worden.

Mijn overheid voor ondernemers
MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO) wordt dé digitale schakel tussen ondernemers en overheidsorganisaties. Een digitale omgeving waarmee het voor ondernemers makkelijker wordt om zaken te doen met de overheid (inzicht, informatie op maat, veilig digitaal communiceren). In 2020 zal Velsen stap voor stap aansluiten bij de mogelijkheden die MOvO biedt.

Vergroten gebruik berichtenbox
MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke, beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische berichten van de overheid aan individuele inwoners. Velsen gaat in 2020 de MOBB voor meer berichtenstromen inzetten.

Thuisbezorgen reispapieren
Met ingang van 2019 is het mogelijk om op het gemeentehuis aangevraagde reisdocumenten thuis te laten bezorgen. Dit kan 6 dagen per week, ook buiten kantoortijden en op elke locatie. De inwoner betaalt hiervoor een kostendekkend tarief van € 15.

Digitale aangifte van geboorte
Geboorteaangifte kan vanaf 2020 online worden gedaan. Na de digitale aangifte moeten ouders dan nog fysiek een handtekening zetten. De ambtenaar burgerlijke stand komt op huisbezoek om de geboorteakte te laten ondertekenen.

Digitale aangifte van overlijden voor uitvaartondernemers
Met deze dienst kunnen uitvaartondernemers online de aangifte van een overlijden doen en toestemming vragen voor begraven of cremeren. De verwachting is dat dit in het 3e kwartaal 2020 gerealiseerd is.

Digitaal bereikbare gemeente
Mediateam
De wereld verandert en wordt steeds digitaler. Waar telefoon en balie dé toegangskanalen waren voor contact met de gemeente is dat nu de digitale weg. Velsen ontwikkelt in 2020 het Mediateam verder om snel te kunnen acteren en te reageren op actuele situaties in de media die de gemeente betreffen.

Digitoegankelijkheid en -volwassenheid
Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.
Dit vraagt een flinke aanpassing aan onze websites, het intranet en de mobiele applicaties. Velsen scoort in 2019 een toegankelijkheid van 65% voor de website velsen.nl; bij andere gemeenten is dit 86% voor hun website. In 2019 is een pilotproject gestart bij het de afdeling Sociaal Domein om ervaring op te doen. In 2020 volgt geheel Velsen.nl.

Begrijpelijke brieven
In het Taalakkoord heeft Velsen beloofd om de gemeentelijke brieven van de afdeling Sociaal Domein begrijpelijk te maken. Velsen gaat brieven schrijven op Taalniveau B1; begrijpelijke, heldere teksten met korte, makkelijke en actieve zinnen. Als onderdeel hiervan wordt ook geëxperimenteerd met beeldbrieven; brieven met simpele taal en paatjes erbij.  Velsen onderzoekt wat nodig is om begrijpelijk schrijven levend te houden binnen de organisatie. Velsen werkt er uiteindelijk naar toe dat alle brieven begrijpelijk zijn.

Reguliere activiteiten

Producten Burgerzaken
Inwoners vragen persoons- en andere documenten aan. Burgerzaken handelt deze aanvragen efficiënt af via de balie, post en het digitale loket.

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP)
Toetsing van de kwaliteit van de lokale BRP vindt jaarlijks plaats in de vorm van een rapportage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat dan zowel over persoonsgegevens als over reisdocumenten. Ook vinden zowel dagelijks als maandelijks interne kwaliteitscontroles plaats.

Verantwoording
Velsen legt elk jaar verantwoording af aan de beveiligingsfunctionaris over hoe zij de afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen heeft geregeld; hij rapporteert op zijn beurt
aan de burgemeester.

Jaarlijkse risicoanalyse Burgerzaken en de uitwijkoefening naar de brandweer
Zo controleert Velsen of alle risico’s in beeld zijn en of de genomen maatregelen afdoende zijn.

Nederlander worden
Elkezes weken organiseert de gemeente een naturalisatie ceremonie, waarbij burgers de Nederlandse nationaliteit krijgen.

Bijwerken informatiebeveiligingsplan Burgerzaken
Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Burgerzaken na, voert het uit en maakt een risicoanalyse. Hierdoor kan de gemeente maatregelen nemen die de risico’s beperken op het ontstaan van aanzienlijke schade of het niet voldoen aan wettelijke voorschriften inzake informatiebeveiliging. Het informatiebeveiligingsplan wordt jaarlijkse bijgewerkt en de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

Gemeentelijke belastingen
De gemeente heft en int de gemeentelijke belastingen. Dit varieert van onder andere hondenbelasting, tot onroerende zaakbelasting en riool- en afvalstoffenheffing. Ook wordt precariobelasting geheven. Het heffen van precariobelasting op nuts netwerken mag nog tot uiterlijk 1 januari 2022.

Bezwaar en beroep Belastingen en Invordering
Elk jaar maken inwoners bezwaar tegen opgelegde belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen, of zij gaan in beroep. De gemeente zet zich jaarlijks in die zo efficiënt mogelijk af te handelen.

Afhandeling kwijtscheldingsverzoeken
De gemeente handelt de aanvragen af van inwoners die een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (dit betreft afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting, alleen voor de eerste hond) hebben ingediend.

Bijwerken informatiebeveiligingsplan Belastingen en Invordering
Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Belastingen en Invordering na, voert het uit en maakt een risicoanalyse. Het informatiebeveiligingsplan wordt jaarlijkse bijgewerkt en de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

Verloren en gevonden voorwerpen
De gemeente wil meldingen van verloren en gevonden voorwerpen zo efficiënt mogelijk afhandelen en graag zo veel mogelijk mensen hun eigendom terugbezorgen. De gemeente publiceert de meldingen van gevonden voorwerpen op www.verlorenofgevonden.nl. Burgers kunnen daar zelf kijken of hun voorwerp gevonden is. Ook kunnen zij daar zelf de door hen gevonden of verloren voorwerpen melden.