Vitaal en sociaal Velsen

Verder

Subdoelstelling 2.3.1

Velsen investeert in buitensport

In de agenda sportaccommodaties 2018-2022 'Ruimte voor de sport!' staat een aantal actiepunten om te investeren in de buitensport. De gemeente heeft budget gereserveerd om twee sportparken aan te pakken. In 2020 wordt sportpark Zeewijk multifunctioneler met de komst van korfbalvereniging DKV. De werkzaamheden hebben ook betrekking op het plaatsen van hekwerken, parkeervoorzieningen en de entree. Daarnaast is er behoefte aan een extra sportvoorziening zoals een beach court. De gemeente bekijkt met maatschappelijke partners zoals scholen, sportverenigingen en peuterspeelzalen welke voorziening het meest is gewenst. Voor sportpark Schoonenberg & Waterloo stelt de gemeente samen met de hoofdgebruikers van de parken een plan op.

Bijgewerkt Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022
Dit jaar werken wij het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022 bij. In dit plan staat wat Velsen de komende 16 jaar wil met haar onderwijsgebouwen. Belangrijke uitgangspunten in dit plan zijn onder meer het verduurzamen, energie neutraal maken van gebouwen. Daarnaast maken wij een keuze voor de renovatie, vervangende nieuwbouw of sloop van schoolgebouwen in Velsen.

Nieuwe Kennemer gymzaal in 2021
De gemeente vervangt de oude Kennemer gymzaal uit 1970. Een nieuwe gymzaal is noodzakelijk, omdat deze naar de huidige maatstaven te klein is. Daarnaast stellen wij andere eisen aan de overige ruimten. In 2020 starten we met het opstellen van het programma van eisen en het maken van een ontwerp tot en met de aanbesteding.In 2020 starten we met het opstellen van het programma van eisen en het maken van een ontwerp tot en met de aanbesteding. De financiële dekking komt uit het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022.

Verduurzamen sportaccommodaties
We willen het gemeentelijk sportvastgoed gefaseerd verduurzamen. Hiermee dragen wij bij aan schone lucht en lagere energiekosten. Onze ambitie is dat onze gymzalen, sporthallen en zwembad binnen tien jaar energieneutraal zijn en op langere termijn door middel van CO2-reductie en compensatie klimaatneutraal. We sluiten hierbij tevens aan op de richtlijnen van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet geeft aan dat we een gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit moeten bereiken en in stand houden. Het maatschappelijk vastgoed wordt van verduurzaming kwalitatief beter, is op termijn goedkoper en heeft een positief effect op de leefbaarheid in de gemeente.

Ons doel voor komend jaar is om zwembad De Heerenduinen als icoon-project verregaand gasloos te maken en het tevens een voortrekkersrol te geven. Hiervoor voeren wij diverse werkzaamheden en investeringen uit om het zwembad te verduurzamen. De verlaging van de energielasten dient de investeringen te dekken.

Daarnaast streven wij naar het gasloos bouwen van nieuwe gymzalen. Komend jaar wordt de vervangende nieuwbouw van de Dolfijn gymzaal bij voorkeur energieneutraal in gebruik (nul-op de meter-zaal). De financiële dekking komt uit het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022.

Reguliere activiteiten

Exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties
De gemeente is eigenaar van 9 sportparken met 35 velden en 1 atletiekcomplex, 5 tennisparken met 42 banen, 11 gymzalen, 3 sporthallen waarvan 1 multifunctionele accommodatie met squashbanen, een dojo en vergaderzalen, 3 verenigingsgebouwen en 1 combi-zwembad met 7 binnen- en buitenbassins en aantrekkelijke faciliteiten.

De exploitatie inclusief beheer, administratie en onderhoud voert de afdeling Sportzaken van de gemeente uit. Zij opereren als een zogenoemd sportbedrijf. Het in gebruik geven, met bijhorende tariefstelling geschiedt op incidentele- en op periodieke basis (bijvoorbeeld per seizoen). De activiteiten en werkzaamheden vinden over het algemeen 14 uur per dag, 7 dagen van de week en 52 weken per jaar plaats. Verschillende klant- en doelgroepen maken individueel of in groepsverband gebruik van onze sportvoorzieningen. Dit zijn niet alleen sportverenigingen en scholen maar ook particulieren, bedrijven, zorgaanbieders en andere organisaties. Daarnaast vinden er diverse evenementen en toernooien plaats en vormen de sportaccommodaties  een belangrijke ontmoetingsplaats voor actieve sporters, toeschouwers, vrijwilligers en andere belangstellenden.

Het totaal aantal ‘klantcontacten’ is op jaarbasis groter dan 1,5 miljoen. De keuze voor onze sportaccommodaties is in veel gevallen niet meer vanzelfsprekend. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de enorme groei van het aanbod in de vrijetijds- en sportsector, diverse evenementen, de 24-uurseconomie (zoals de openstelling van winkels, e.d.) en individualisering liggen daar ten grondslag aan. Velsen gaat voor een optimale dienstverlening, service en kwaliteit in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het inzetten van marketing en gerichte communicatie zijn daarbij belangrijk. Bij de instandhouding en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties blijft het onze missie het behalen van een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement. Kernbegrippen hierbij zijn een zo goed mogelijke bezetting / benutting, kostprijs, kostendekkendheid en betaalbaarheid voor gebruikers/inwoners en de gemeente.

Het grote onderhoud en vervanging van sportaccommodaties en bijbehorende voorzieningen zoals inventaris wordt via het Meerjarenonderhoudsplannen (MjOP) uitgevoerd. Het zogenoemde eigenaarsonderhoud wordt uitgevoerd door de afdeling Vastgoed & Gebiedsontwikkeling van de gemeente. De buitensportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van kleine onderhoudswerkzaamheden en beheerszaken.