Vitaal en sociaal Velsen

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Veiligheidsregio Kennemerland – GGD

De GGD maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en geeft uitvoering aan een groot deel van de gemeentelijke taken op grond van de Wet publieke gezondheid. Alle activiteiten van de GGD zijn er op gericht te voorkomen dat mensen ziek worden. De belangrijkste taken van de GGD Kennemerland zijn:

  • Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek (m.n. de gezondheidsmonitors voor verschillende leeftijdscategorieën)
  • Infectieziektebestrijding
  • Medische milieukunde
  • Jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen
  • Technische hygiënezorg
  • Ambulancezorg
  • Preventie activiteiten, waaronder voorlichting en advisering bij bestuurlijke beslissingen

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland

De gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland werken samen in de RMC-regio West-Kennemerland om het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten aan te pakken. Het RMC West-Kennemerland is wettelijk gezien verantwoordelijk voor de aanpak van de jongeren tussen 18 en 27 jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie helpt een jongere zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt (en toekomstperspectief in het algemeen) te vergroten. Het doel van de RMC-functie is voortijdig schoolverlaters te registreren en hen, op vrijwillige basis, te helpen een start- of beroepskwalificatie te behalen.

IJmond Werkt!

De IJmondgemeenten werken in IJmond Werkt! samen om bijstandsgerechtigden met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen. In 2020018 wordt de samenwerking tussen IJmond Werkt! en de gemeenten en de verbinding met het sociaal domein doorontwikkeld. Dit gebeurt aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratie wat in 2019 plaatsvond. Deze ambities zijn verwoord in de uitgangspuntennotitie IJmond Werkt!.