Vitaal en sociaal Velsen

Samenvatting

Vitaal en sociaal Velsen

Velsen is een sociale en vitale samenleving waarin inwoners zelf regie hebben over hun leven, elkaar bijstaan en waar nodig de gemeente ondersteuning biedt.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.1.

Hoofddoelstelling 2.2

Hoofddoelstelling 2.3

Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Gezond in de stad: GIDS - meer vitale inwoners in Velsen-Noord

- Opstellen nieuwe Armoedevisie

- Velsen investeert in buitensport

- Verdere ontwikkeling sociaal Wijkteams: focus op preventie

- Innovatiebudget: o.a. Buurtgezinnen, re-integratie en versterken van Ggz-expertise in de wijk

- Bijgewerkt Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022

- Buurtgezinnen - van gezinnen voor gezinnen

- Herziening subsidiebeleid

- Nieuwe Kennemer gymzaal in 2021

- Skaeve Huse: een passende woonvorm

- Buurtvoorzieningen passend bij de wijk

- Verduurzamen sportaccommodaties

- Onderwijs voor ieder kind

- Samenwerking Gemeente en Geestelijke gezondheidszorg

- Behalen startkwalificatie

- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en uitbreiding meldpunt Zorg & Overlast

- Onderzoek verzelfstandigen sport

- Transformatiefonds Jeugd

- Sportakkoord en nieuw sportplan Velsen

- Veilig Thuis optimaliseren

- Jeugdbescherming en jeugdreclassering: regionale samenwerking

- Jeugdzorgplus, ontwikkeling van alternatieven

- Ijmond Werkt!, effectiviteit re-integratie

- Eenvoudige toegang op maat & Maatwerk bij ondersteuning

- Meer inzet op re-integratie en aansluiting bij de regionale arbeidsmarkt

- Wmo maatwerk & abonnementstarief

Wat mag het kosten?

Lasten

€ 17.021.000

Lasten

€ 66.954.000

Lasten

€ 7.619.000

Baten

€ 1.856.000

Baten

€ 20.090.000

Baten

€ 1.806.000

Wat zijn de risico's?

Garanties en borgstellingen

Openeinde regelingen

1,8

Openeinde regelingen

Continuiteit zorg

0,3

IJmond werkt!

N/B