Vitaal en sociaal Velsen

Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.1

Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen  actief mee  in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

Contextomschrijving
Velsen zorgt voor goede algemene en preventieve voorzieningen (basisvoorzieningen), die bewoners stimuleren om zich actief in te zetten voor hun buurt en buurtgenoten. Velsen wil de zelfredzaamheid van bewoners versterken zodat zij steeds minder een beroep hoeven te doen op dure maatwerkvoorzieningen. Daarnaast stimuleren we dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Om dat voor elkaar te krijgen is investeren in de toegankelijke basisvoorzieningen een belangrijke voorwaarde. We werken hierbij zoveel mogelijk wijkgericht.

Velsen streeft naar een grotere inzet op preventie, tijdige ondersteuning en het versterken van de eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Ook onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Voor Velsen is het uitgangspunt dat elk kind zich kan ontwikkelen, een plek krijgt in het regulier onderwijs (passend onderwijs) en het onderwijs verlaat met een startkwalificatie. Voor wie een startkwalificatie niet haalbaar is, zijn maatwerkvoorzieningen beschikbaar.