Organisatie en financiën

Samenvatting

Organisatie en financiën

De gemeente Velsen is een financieel gezonde organisatie, die voldoende is toegerust om de uitvoering van het beleid te ondersteunen.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.1.

Hoofddoelstelling 5.2

Hoofddoelstelling 5.3

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Bezoekers dragen (financieel) bij

- Voornemen tot uitbesteden belasting en invordering

- Verduurzaming gemeentelijke panden

- Portefeuilleplan gemeentelijk vastgoed

- Verlaging omslagrente

Wat mag het kosten?

Lasten

€ 2.760.000

Lasten

€ 28.955.000

Lasten

€ 3.995.000

Baten

€ 123.643.000

Baten

€ 5.079.000

Baten

€ 3.650.000

Wat zijn de risico's?

Garantie/borgstellingen

0,5

Privacywetge-ving

N/B

Grondexploita- ties

1

Algemene uitkering

1,8

Overig

Stijgende marktrente

0,1

Vennootschapsbelasting

N/B