Vitaal en sociaal Velsen

Beleid/Kader dat van kracht is

 • Collegeprogramma 2018-2022
 • Visie op Velsen 2025
 • Strategische Agenda 2020
 • Sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’
 • Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’   
 • Algemene Subsidieverordening Velsen 2017
 • Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond
 • Kadernotitie Transitie Jeugdzorg
 • Opgroeien in de IJmond - beleidsplan jeugd 2018-2021
 • IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning
 • Wet op de Veiligheidsregio’s 2010
 • Regionale Nota Gezondheidsbeleid
 • Verordeningen Participatiewet
 • Beleidsregels Participatiewet
 • Nadere regels re-integratie
 • Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
 • Prestatieafspraken IJmond Werkt!
 • Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) 2010
 • Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen 2018
 • Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) 2018
 • Beleidsregel subsidiëring Maatschappelijke participatie
 • Verordening leerlingenvervoer Velsen
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen
 • Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022
 • Regionaal beleidskader Opvang, wonen en herstel 2017-2020