Burger en bestuur

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Stichting Halt

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met stichting Halt. Hiermee financiert de gemeente 400 uur die Halt inzet om voorlichtingslessen op basisscholen en middelbare scholen te organiseren. Die voorlichtingslessen gaan over bijvoorbeeld groepsdruk, jeugdoverlast of sexting. Het doel is om grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. Daarnaast participeert Halt in de aanpak van jeugdoverlast en in overleggen met veiligheidscoördinatoren van scholen over veiligheid in en om scholen.

Veiligheidsregio Kennemerland

De veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de gemeentelijke belangen:

  1. uitvoering te geven aan de wet veiligheidsregio’s;
  2. uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid;
  3. te fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen;
  4. uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.