Wonen en leven in Velsen

Verder

Subdoelstelling

Verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden
We gaan door met een aantal ontwikkelingen die al in gang zijn gezet die bijdragen aan Interessant IJmuiden. Om het beeld in 2025 te bereiken moet de transformatie van IJmuiden een flink stuk verder worden gebracht. De nadruk ligt op stadsvernieuwing in samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen. Ook in 2020 wordt aan de herontwikkeling van locaties in IJmuiden hoge prioriteit gegeven. Hiervoor is een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief opgesteld wat de grove kaders bevat voor ontwikkelingen (zie ook 3.3 onder "Van pont tot park") .

Langer zelfstandig en duurzaam thuis wonen
De Verzilverlening geeft particulieren de kans om de energietransitie betaalbaar te maken of langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Door middel van het aanbieden van verschillende soorten leningen wordt het voor meer mensen mogelijk om in duurzame maatregelen te investeren.

Reguliere activiteiten

Prestatieafspraken worden gemaakt
Jaarlijks worden de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurders opgesteld om bestaande en toekomstige bewoners fijn te laten wonen in een prettige gemeente voor een betaalbare prijs. In 2020 gebeurt dit voor het eerst op basis van de nieuwe woonvisie die in 2019 is vastgesteld. Daarnaast worden de lopende prestatieafspraken uitgevoerd en gemonitord.

Woningmarkt en netwerk externe partijen
Van de gemeente wordt onder andere verwacht dat zij een actueel beeld heeft van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarnaast is de gemeente aan zet als het gaat om de vrije sector kant van de woningmarkt. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn; hoe betrekken wij investeerders om de woningmarkt in Velsen aantrekkelijk te houden/maken, wat is onze positie op de regionale woningmarkt? Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd met externe partijen.

Regionale samenwerking
Velsen werkt met de gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland samen in een regionale woningmarkt. In het Regionaal Actieprogramma 2016 t/m 2020 hebben zij hun gezamenlijke doelen voor wonen geformuleerd op het gebied van duurzaamheid, wonen en zorg, betaalbaarheid woningmarkt en onderzoek.