Wonen en leven in Velsen

Verder

Subdoelstelling

Cultuuraanbod: divers en toegankelijk!
Velsen heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur: indrukwekkende festivals en evenementen, diverse musea, historisch erfgoed en een rijk verenigingsleven. Kunst en cultuur inspireert, geeft plezier, daagt uit en verbindt. Het is daarom van maatschappelijke waarde voor de gemeente Velsen.  Iedereen moet in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur, ongeacht culturele achtergrond, inkomen of opleiding. Om dit sterker uit te dragen werken we vanaf 2020 aan het vergroten van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en bekendheid.
Dit doen we onder andere door innovatie initiatieven te steunen. Daarnaast vragen we van instellingen en verenigingen dat zij blijven aansluiten op de behoeften van inwoners. We vragen hen risico’s te nemen en te experimenteren met nieuwe doelgroepen, werkwijzen en publieksbenaderingen.

Cultuurvisie 2020-2024
In 2019 is de Cultuurvisie Velsen 2020-2024 vastgesteld. De visie speelt in op ontwikkelingen die de afgelopen jaren in de gemeente Velsen op het gebied van kunst en cultuur hebben plaatsgevonden en hetgeen we de komende jaren willen bereiken. Vanaf 2020 zet de gemeente onder andere in op innovatie, werkt het aan het zichtbaar en levendig maken van de culturele identiteit van Velsen en werkt het aan een laagdrempelig en toegankelijk cultuuraanbod.


KunstForm: Cultuureducatie op scholen
Een vroege kennismaking met kunst en cultuur beïnvloedt de interesse hierin op latere leeftijd. Het ontwikkelen van creatieve en kunstzinnige vaardigheden worden daarnaast in de nabije toekomst steeds belangrijker. Een uitgebreide basis kan met cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs gelegd worden. Het streven is om samenhang in het aanbod te realiseren waarbij cultuureducatie in het onderwijs aansluit bij programma's in de vrije tijd. Cultuurcoaches ondersteunen scholen en instellingen hierbij.

In de periode 2017-2020 wordt de extra impuls via de subsidieregeling “cultuureducatie met Kwaliteit” van het fonds Cultuurparticipatie voortgezet. Het doel van deze regeling is dat kwalitatief goede cultuureducatie structureel onderdeel is van het lesprogramma op de scholen.

Reguliere activiteiten

Erfgoed behouden
Cultureel erfgoed helpt ons het verleden te begrijpen en draagt bij aan de culturele identiteit van Velsen. Voor toekomstige generaties willen we erfgoed behouden. Om het cultureel erfgoed te behouden verstrekken we subsidie aan drie unieke musea in Velsen: het Pieter Vermeulen Museum, het Zee- en Havenmuseum en het Bunkermuseum.

Stadsschouwburg Velsen
De Stadsschouwburg Velsen biedt onze gemeente een divers podiumkunstaanbod. Financieel blijft de doelstelling het stimuleren van het voortbestaan van de Stadsschouwburg Velsen.

Bibliotheek Velsen: Lezen is leuk!
De bibliotheek zoekt actief naar verbinding met het sociaal domein. Lopende projecten zoals 'Bibliotheek op school' en 'Boekstart' gaan door en worden uitgebreid naar meer locaties. Deze projecten maken lezen leuker voor kinderen en helpen taalachterstanden te voorkomen. Daarnaast zet de bibliotheek zich in voor inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands.

Culturele evenementen
Jaarlijks subsidieert Velsen diverse grote en kleine evenementen, zoals bijvoorbeeld het Havenfestival, het Riddertoernooi in Ruïne van Brederode en de Week van de Industriecultuur. Grote festivals en kleinere evenementen versterken de diverse identiteiten van de gemeente Velsen: levendige haven met industrie tot brede duinen en watersport. Daarnaast maken ze het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen zichtbaar en dragen ze bij aan de levendigheid van de gemeente. Om een gevarieerd cultuuraanbod aan te kunnen bieden gaan we dubbelingen tegen en maken we ruimte voor nieuwe, innovatie initiatieven.

Beeldende kunsten
Op het gebied van beeldende kunst laat de gemeente zich adviseren door een kunstcommissie. De commissie bestaat uit drie leden die beroepsmatig werkzaam zijn op het gebied van beeldende kunst. De commissie heeft als taak de burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het kunstbeleid. Ook in 2020 geven de leden advies over (nieuwe) kunstopdrachten, de realisatie van tentoonstellingen en beoordelen ze subsidieverzoeken.  

Amateurkunst
Velsen heeft een rijk verenigingsleven op het gebied van amateurkunst. We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich creatief en kunstzinnig kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten. Dit bevordert de kwaliteit van leven in de gemeente Velsen. We vinden het van maatschappelijk belang dat iedereen in Velsen mee kan doen aan activiteiten gericht op kunst en cultuur. Door het verlenen van diverse subsidies dragen we hier aan bij.