Wonen en leven in Velsen

Beleid/Kader dat van kracht is

 • Collegeprogramma 2018-2022
 • Visie op Velsen 2025
 • Strategische Agenda 2020
 • Wet op het specifiek Cultuurbeleid 1994
 • Monumentenverordening Velsen 2010
 • Algemene Subsidieverordening Velsen 2013
 • Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 “Cultuur kleurt het leven”
 • Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 2015
 • IJmondagenda 2015
 • Lokaal verkeer- en vervoersplan
 • Fietsbeleidsplan
 • Parkeerbeleidsplan
 • Groenbeleidsplan
 • Landschapsbeleidsplan
 • Beheer plan landgoederen/buitenplaatsen
 • Bomenplan
 • Gedragscode Flora- en Faunawet
 • Beleidsvisie openbare verlichting
 • Notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro) (met grondexploitatiewet)
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Bouwbesluit 2012
 • Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving 2013-2016
 • Jaarprogramma 2016 Integraal Toezicht en Handhaving
 • Nota Grondbeleid, bestaande uit de deelnota’s Ontwikkeling, Vastgoedbeheer en Grondprijzen
 • Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’
 • Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond 2012 t/m 2015
 • Huisvestingswet
 • Woningwet
 • Woonvisie 2025
 • Structuurvisie Velsen 2025
 • Landschapsbeleidsplan
 • Visie Groengebied Amsterdam - Haarlem
 • Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
 • Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’
 • Sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’
 • Meerjarig planmatig onderhoudsplan (MJOP) 2014-2023
 • Masterplan onderwijshuisvesting 2016-2022
 • Verordening sportsubsidies 2012 gemeente Velsen
 • Regeling tarieven en voorwaarden in gebruik geven gemeentelijke sportterreinen, sporthallen, gymnastieklokalen en zwembad 2018
 • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)
 • Woningwet (art. sportaccommodaties)
 • Wet op de persoonsregistratie
 • NOC*NSF (ISA) Handboek sportaccommodaties
 • Nationaal pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw
 • Energie prestatienormering (Nen 2916) en eisen/richtlijnen Nutsbedrijven