Bedrijfsvoering

Beschikbare formatie

D e uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. Voor een goede beheersing van dit budget wordt maandelijks managementinformatie aan de directie en de leidinggevenden verstrekt. Daarbij worden de personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur inzichtelijk gemaakt en kan indien nodig in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd.

De begrote formatie en loonkosten 2020 zijn aangepast met de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2019 en budgettair neutrale herschikking van taken.

Toegestane formatie

Loonkosten
(bedragen x € 1.000)

Afdeling

2019

2020

2019

2020

Formatie

472

484

33.430

35.513

Inhuur budget

n.v.t.

n.v.t.

2.653

2.312

Door de besluitvorming over het ‘kleuren van de begroting 2019’ is de formatie met 8 fte uitgebreid. Daarnaast is adviesbudget omgezet in 4 formatieplaatsen.