Bedrijfsvoering

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

1 januari 2020 is de datum waarop de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht wordt. Vanaf die datum is het arbeidsrecht van toepassing. De werkgever sluit in het vervolg een tweezijdig arbeidscontract af met een nieuwe werknemer in plaats van dat er een eenzijdig aanstellingsbesluit wordt genomen. Bij arbeidsgeschillen vervalt de afwijkende rechtsgang van ambtenaren. Net als in de marktsector gaat de kantonrechter hier voortaan over. Ook het systeem rond ontslag verandert: de overheidswerkgever kan straks in de meeste gevallen pas tot ontslag overgaan na tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Echter, de VNG en de vakbonden hebben besloten om een cao-ontslagcommissie voor gemeenten in te stellen, die in de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024 reorganisatieontslagen zal toetsen in plaats van het UWV.

In 2019 worden er voorbereidende werkzaamheden verricht om de wet soepel in te voeren. Zo zal aan alle huidige medewerkers een arbeidsovereenkomst worden aangeboden en worden alle Velsense arbeidsvoorwaardenregelingen herschreven naar het arbeidsrecht (WNRA-proof).

In de dagelijkse praktijk zal er voor de medewerkers relatief weinig veranderen als gevolg van de wet. De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, individueel keuze budget of vakantie-uren veranderen niet door de nieuwe wet. Net zoals nu het geval is wordt de inhoud van deze voorwaarden overeengekomen in het overleg van werkgevers en vakbonden. Bij onderhandelingen over een nieuwe cao kunnen wel andere afspraken gemaakt worden.

Daarnaast blijven de medewerkers ambtenaar en behouden dus een speciale status. In de nieuwe Ambtenarenwet 2017 zijn ook nadrukkelijk verschillende integriteitsbepalingen opgenomen om die speciale positie te benadrukken.