Vitaal en sociaal Velsen

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.2

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Contextomschrijving
Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen in de samenleving, stelt de gemeente verschillende middelen ter beschikking voor sociale activering, inspraak door cliëntenorganisaties, begeleiding en dagbesteding. Speerpunt van de transformatie is om de raakvlakken te definiëren tussen het terrein van participatie en de andere terreinen van het sociale domein en daar slimme verbindingen tussen te maken zoals via sport, cultuur en zorg.

Passende jeugdhulp wordt op grond van de Jeugdwet geboden waar dat nodig is. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psycho-sociale problemen. Zo lang mogelijk thuis wonen is het devies. Als dat niet lukt omdat de problemen te groot zijn of als iemands veiligheid in het geding is (huiselijk geweld), zorgt de gemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Velsen vindt het belangrijk dat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zo snel mogelijk integreren en onderdeel zijn van de maatschappij. Het hebben van een baan is een goede en belangrijke manier om te integreren. Maar ook als dit niet mogelijk is, zijn vrijwilligerswerk en sociale contacten zeer belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Ook wordt ingezet op maatschappelijke begeleiding van statushouders.