Vitaal en sociaal Velsen

Velsenaren zijn actief betrokken bij hun woonomgeving en zorgen voor zichzelf en elkaar.

Subdoelstelling 2.1.1

Gezond in de stad: GIDS – meer vitale inwoners in Velsen-Noord

In 2019 zijn organisaties, verenigingen en inwoners in Velsen-Noord gestart met het verzamelen en indienen van plannen voor hun wijk. Met dit programma willen wij bereiken dat inwoners elkaar helpen en ondersteunen om te werken aan een betere gezondheid. Verschillende samenwerkingspartners en inwoners gaan bijvoorbeeld een ontmoetingstuin aanleggen bij de Schulpen, een 100 dagen fitchallenge uitvoeren in Velsen-Noord en een Gezonde school programma starten bij basisschool De Plataan.

Reguliere activiteiten

Meer ruimte voor inwoners in beleidsvorming: Participatieraad

In 2018 startte de nieuwe participatieraad Velsen. Daarmee sloeg Velsen een nieuwe weg in als het gaat om beleidsvorming en actief meedenken over het sociaal domein. De participatieraad helpt gemeente en inwoners om vroeg in het beleidsproces in gesprek te gaan met elkaar. Dit gaat over thema’s die de gemeente kiest, maar ook signalen uit de samenleving worden op de agenda gezet. Per onderwerp adviseert de Participatieraad de gemeente over de meest geschikte aanpak, bijvoorbeeld met wie er in gesprek gegaan moet worden en op welke manier dat het beste kan. De rol van de Participatieraad kan per thema verschillen: soms is deze heel intensief en neemt de participatieraad het voortouw. Andere keren beperkt de rol zich tot een kort advies over het proces.

Velsen ondersteunt haar vrijwilligers

De gemeente is blij met vrijwilligers. Zij stimuleert en ondersteunt hen graag. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, zoals de Vrijwilligerscentrale. De gemeente vindt het belangrijk om vrijwilligers te ondersteunen in hun werkzaamheden. Organisaties uit de IJmond kunnen bijvoorbeeld hun scholingsvraag- of aanbod voor vrijwilligers plaatsen op het platform van Vrijwilligersacademie IJmond. Dit is een samenwerkingsverband tussen Stichting Welzijn Velsen en We(l)doen IJmond.

Activiteiten voor een dementievriendelijke gemeente

Velsen doet mee aan het dementienetwerk Midden-Kennemerland. In 2019 is een IJmondiaal plan van aanpak vastgesteld. Daarin staat wat de IJmondgemeenten al doen en wat de actiepunten voor komend jaar zijn. Wat er nu al gebeurt, zijn onder andere maandelijkse ontmoetingsbijeenkomsten die de Stichting Alzheimer organiseert en mantelzorggroepen die zich specifiek richten op dementie. In het plan van aanpak zijn voornamelijk actiepunten opgenomen die zich richten op het informeren van inwoners en professionals en het kunnen bieden van begeleiding op maat.

Mantelzorgers: ondersteunen en waarderen

Samen met Centrum Mantelzorg Socius spant de gemeente zich in om mantelzorgers te ondersteunen. Jaarlijks wordt voor hen op de Dag van de Mantelzorg een activiteit georganiseerd en zij ontvangen een waardering van de gemeente. In 2019 vond een onderzoek plaats naar de tevredenheid van mantelzorgers over de geboden ondersteuning. Met de uitkomsten wordt in 2020 het mantelzorgbeleid waar nodig vernieuwd.