Vitaal en sociaal Velsen

Velsen biedt toegankelijke ondersteuning bij vragen over gezondheid, opgroeien, wonen en leven.

Subdoelstelling 2.1.2

Verdere ontwikkeling sociaal wijkteams: focus op preventie  
In 2020 werken we aan het versterken van het preventiegericht werken, het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid van de sociaal wijkteams en het versterken van de samenwerking met partners, zoals de ggz, huisartsen en praktijkondersteuners. We doen dit samen met de sociaal wijkteams, partners en inwoners.

Buurtgezinnen – van gezinnen voor gezinnen
In 2020 zetten we het project Buurtgezinnen voort. Overbelaste ouders, worden door Buurtgezinnen in contact gebracht met een steungezin in de buurt. Een steungezin vangt kinderen op regelmatige basis op. De ouders kunnen dan op adem komen en de kinderen hebben een leuke tijd bij het steungezin. In het eerste jaar koppelde de coördinator ruim 25 steungezinnen aan een vraaggezin.

Skaeve Huse: een passende woonvorm
In 2020 realiseren we samen met de woningcorporatie een bijzondere woonvoorziening, naar Deens voorbeeld “Skaeve Huse” genoemd. De locatie ligt aan de Broekeroog in Velserbroek. Mensen die structureel overlast veroorzaken in de huidige woonomgeving bieden wij een passende woonvorm. Om het wonen op de locatie Skaeve Huse in goede banen te leiden, te anticiperen op signalen van overlast en contact met omwonenden hierover te onderhouden, ontwikkelen we een aanspreekpunt/meldpunt.

Reguliere activiteiten

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Inwoners met vragen over opgroeien en opvoeding kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft informatie en advies, biedt begeleiding en verwijst indien nodig  naar specialistische jeugdhulp. Wat bij jeugdhulp voorop staat, is wat ouders en jeugdigen zelf kunnen, samen met hun netwerk.

De jongerencoaches van het CJG ondersteunen kwetsbare jongvolwassenen (18-23 jaar) met meervoudige problematiek en geringe zelfredzaamheid. De jongerencoaches richten zich daarbij in eerste instantie op het oplossen van de praktische problemen op het gebied van inkomen, zorgverzekering, huisvesting en dagbesteding). Daarnaast vindt begeleiding plaats naar de aanbieders van specialistische zorg.

Het CJG en de aanbieders van jeugdreclassering en jeugdbescherming werken intensief samen aan de pilot ‘Samenwerken aan Veiligheid’. We kunnen hierdoor meer gezinnen met vrijwillige ondersteuning helpen en zetten sneller gedwongen hulpverlening in als dat nodig is

Steeds meer samenwerken aan preventie

De GGD doet veel op het gebied van gezondheid namens de gemeente. De publieke gezondheid is voor een belangrijk deel gericht op preventie; het voorkomen en verminderen van gezondheidsrisico’s. Velsen stemt steeds meer af met huisartsen en de reguliere 1e- en 2e lijns gezondheidszorg voor het uitvoeren van activiteiten. Sturing op deze activiteiten vindt plaats via de begrotingscyclus van de Veiligheidsregio Kennemerland, waar de GGD onderdeel van is en de in vastgestelde regionale gezondheidsnota (2017). Aanvullend heeft de gemeente een lokale paragraaf Gezondheidsbeleid vastgesteld voor 2018 en verder. In deze lokale paragraaf staat onder andere het belang van bewegen centraal. Voldoende bewegen speelt een belangrijke bij het voorkomen van gezondheidsrisico’s. Sportclubs en sportaanbieders binnen de gemeente spelen hierbij een belangrijke rol. De GGD neemt een steeds belangrijkere rol in het bewaken en verbeteren van de luchtkwaliteit.

Nieuw: gemeenten gaan Rijks Vaccinatie Programma (RVP) doen

Sinds 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). De jeugd gezondheidszorg voot het RVP voor 0 tot 4 jarigen uit. Voor de 4 tot 18 jarigen wordt het RVP door de GGD uitgevoerd.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) biedt laagdrempelige preventieve zorg aan kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Het doel is dat de ontwikkeling van kinderen te verbeteren door aandacht voor medische, pedagogische én sociale aspecten van het kind, het gezin en de omgeving. Bij elk bezoek aan het consultatiebureau kijkt de JGZ samen met ouders naar deze punten.