Wonen en leven in Velsen

Verder

Subdoelstelling

Invoering Omgevingswet nabij

Met ingang van 1 januari 2021  wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht. De komst van de Omgevingswet is een onderdeel van een grotere beweging binnen de samenleving. De behoefte aan eigen keuzes kunnen maken, minder overheidsbemoeienis, eenvoudiger procedures staat hoog op de politiek-maatschappelijke agenda. De beoogde stelselwijziging als gevolg van de Omgevingswet is een grote aanpassing in het omgevingsrecht, maar ook in werkwijze, instrumenten, procedures en digitale ondersteuning.

De totale invoering zal volgens het Rijk pas in 2029 voltooid zijn. Op IJmondiaal vlak wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht voor de invoering. De gemeente heeft samen met de IJmondgemeenten een globaal plan van aanpak opgesteld: de IJmondiale Routekaart. De  komende jaren zal de programmamanager een plan opstellen en de implementatie van de Omgevingswet verder uitvoeren en de gemeente optimaal voorbereiden op deze wet.

Omgevingsvisie
De actualisatie Visie op Velsen vormt een opmaat naar het vormen van een Omgevingsvisie, waarin de structuurvisie wordt geactualiseerd. We benutten natuurlijk de input uit de dialoog over de Visie op Velsen, voor zover van toepassing op het fysieke domein.

Uitvoering geven aan de Structuurvisie

De Structuurvisie, waarin het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen is vastgelegd, zal de komende jaren worden uitgevoerd door aan verschillende projecten te werken. In 2020 wordt er verder gebouwd aan de nieuwe grote zeesluis, de planontwikkeling van de Hofgeest en andere bouwlocaties (zie ook 3.2.1).

Buitenpoort maakt aantrekkelijk landschap beter bereikbaar

Eind 2019 / begin 2020 wordt een begin gemaakt met het uitvoeren van maatregelen van het Groenstructuurplan (zie ook 3.1.1).  Klimaatadaptatie (het voorbereiden van de omgeving op het veranderende klimaat, zie ook hoofddoelstelling 3.1) is een belangrijk thema in dit plan. De Metropoolregio Amsterdam, waar Velsen partner van is, heeft het Actieprogramma Metropolitaan Landschap 2016-2020 opgesteld. Gewerkt wordt aan de uitvoering hiervan. Voor Velsen relevante thema’s daaruit zijn het optimaliseren van recreatieve routenetwerken, het vormgeven aan en uitvoeren van de ‘Buitenpoort’ station Santpoort-Noord (het station dat toegang geeft tot het Nationale Park Zuid Kennemerland) en het voorzien in aantrekkelijke recreatielandschappen.

De omgeving van het NS-station van Santpoort-Noord krijgt de uitstraling van een ‘buitenpoort’, de toegangspoort tot het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). De pilot is in april 2019 gestart en loopt door tot eind oktober 2019. Naast de profilering van het NPZK, versterkt deze ontwikkeling ook de Kennemerlijn waardoor behoud van het station voor Velsen zekerder is. De Kennemerlijn is de spoorlijn van Haarlem, via Bloemendaal, Velsen, Beverwijk en Heemskerk, naar Uitgeest.

Op het station kunnen passagiers al beleven hoe het nationaal park er uit ziet en zien welke wandelroutes er zijn. Verder is ingezet op communicatie over de pilot buitenpoorten. De strategie is nu om samen met de provincie stapsgewijs te onderzoeken welke ingrepen er verder nodig zijn, welke kosten hiermee gemoeid zijn en welke partijen kunnen meefinancieren. Gemeente Velsen beschikt (nog) niet over geld en voldoende personeel  voor de uitvoering van de lange termijn plannen. Het is nog onbekend welke vorm de definitieve uitvoering zal krijgen. De pilot zal meer een coproductie zijn met de provincie. Het verder uitwerken en begeleiden van denkrichtingen vraagt € 20.000 die binnen het reguliere budget worden gedekt.

Het actieprogramma Metropolitaan Landschap is in 2019 geactualiseerd vanuit een behoefte aan een meer integrale benadering. In gebiedsateliers zijn de waarden en kernkwaliteiten van de metropolitane landschappen geconfronteerd met de grote opgaven vanuit woningbouw, energietransitie en de toename van recreatie en toerisme. Dit zal resulteren in een financieringsprogramma voor het metropolitane landschap en in input voor de MRA Agenda 2.0 en de MRA Verstedelijkingsstrategie.
De verwachting is dat het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand in 2020 met andere gemeenten in de binnenduinrand zal worden uitgewerkt naar een uitvoeringsplan.

Realiseren van ontwikkellocaties

De gemeente is in 2020 nauw betrokken bij een groot aantal gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten, die door derden worden voorbereid en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn locaties Velserbroekse Dreef, Missiehuis, Hofgeest en projecten voortvloeiend uit de prestatieafspraken met corporaties, zoals de Orionweg. Hiervoor geldt dat in samenwerking met derden wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid, eventuele optimalisaties of aanpassingen in het programma. Een aantal projecten is opgenomen in andere programma’s, zoals scholen en sportaccommodaties.

Verder verfraaien Entree IJmuiden

Sinds het beëindigen van de bootverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam (fast flying ferry) is een deel van de aanwezige infrastructuur bij het Pontplein overbodig. In 2019 zijn acht verkeerskundige varianten voor het nieuwe Pontplein bedacht met diverse belanghebbenden, zoals bewoners, belangengroepen en ondernemers. In 2020 wordt één van die varianten in samenspel met de omgeving verder uitgewerkt. Daarna volgt de voorbereidingsfase waarin onder andere de aanbesteding start. Belangrijk daarbij is de context van het gehele entreegebied te betrekken en aan te sluiten op de werkzaamheden die al in 2018 zijn uitgevoerd, zoals de renovatie van de woningen aan de De Noostraat en de gedeeltelijke reconstructie van de De Noostraat.

Ook de haalbaarheid van een nieuwe bootdienst van en naar Amsterdam komt aan de orde. Afhankelijk van het zicht op een bootverbinding bepaalt de gemeente of, en zo ja welke, infrastructuur bij het Pontplein behouden moet blijven voor de bootdienst.

Van pont tot park
We gaan door met een aantal ontwikkelingen die al in gang zijn gezet die bijdragen aan Interessant IJmuiden. Om het beeld in 2025 te bereiken moet de transformatie van IJmuiden een flink stuk verder worden gebracht. De nadruk ligt op stadsvernieuwing in samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen. Hiervoor is in 2019  gestart met het maken van een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor het gebied ‘van pont tot  park’; tussen grofweg het Pontplein en het Stadspark, de Kanaaldijk en de Heerenduinweg.

Er is gekeken naar de ruimtelijke inrichting van het gebied, een beeld word geschetst van de toekomstige stedenbouwkundige structuur, welk woonprogramma wordt nagestreefd en hoe de verschillende functies in het gebied zich tot elkaar verhouden en elkaar kunnen versterken. Er wordt  ook een relatie gelegd tussen de verschillende ontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie en een aantrekkelijk centrum.

Het ontwikkelingsperspectief komt tot stand in samenspel met Woningbedrijf Velsen, de stakeholders uit het gebied, geïnteresseerde ontwikkelende partijen en de inwoners. In 2020 wordt het ontwikkelingsperspectief opgeleverd en wordt er gestart met de uitvoering van een aantal ontwikkelingen in het gebied. Ook een aantal locaties in eigendom van de gemeente wordt in dit ontwikkelperspectief meegenomen.

Havenkwartier
In 2020 gaan we samen met inwoners en gebruikers rondom het Havenkwartier verder met realisatie van het Uitvoeringsprogramma van de Gebiedsvisie Havenkwartier.
Viskade
Door Zeehaven IJmuiden wordt het project Viskade voorbereid voor realisatie. Zij wil graag alle publieks- en verblijfsfuncties uit het Havengebied concentreren op de kade. Concreet wordt het hele openbare gebied van de steiger/kade tot en met het voetgangersgebied voor de De Hallen vernieuwd. De uitvoering is een gezamenlijk project van grondeigenaren, ondernemers en gemeente, financieel ondersteund door de Provincie.

Sluisplein / kop van de haven
Door de grondeigenaren, bedrijven en ondernemers aan het Sluisplein/kop van de haven wordt samen met de gemeente gewerkt aan verbetering van de verblijfskwaliteit en gevoel en uitingen van welkom. In 2020 proberen we samen met hen, gebruikers en inwoners zoveel mogelijk concrete voorstellen uit te voeren voor Sail 2020. Vernieuwing van het restaurant, verbetering parkeren, straatmeubilair, veiligheid en toegankelijkheid. Dit gebied is fysiek een belangrijke plek bij dit bijzondere evenement. Zichtbare verbeteringen stralen af op het hele Havenkwartier/Oud IJmuiden door de grote bezoekersaantallen en gebruikers van deze plek.

Omgevingstafel Havenkwartier / Oud IJmuiden
Door de deelnemers van de Omgevingstafel (stakeholders en gemeente) worden opdrachten geformuleerd voor onderzoek naar de haalbaarheid van Walstroom voor zeeschepen/ferry en parkeeroplossingen in dit gebied waar stad en haven beide groeien. De resultaten besproken en over voorstellen voor oplossingen besloten.

Reguliere activiteiten

Aanpassen bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling

Bestemmingsplannen worden indien noodzakelijk geactualiseerd om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en om duidelijkheid te geven aan burgers en ondernemers wat wel en niet kan worden gebouwd. In bestemmingsplannen worden de verschillende waarden en belangen integraal afgewogen, bijvoorbeeld tussen bedrijvigheid, landschap, milieu en wonen. Komend jaar worden verschillende bestemmingsplannen voorbereid voor besluitvorming.  

Behandelen van vergunningaanvragen

Door de goed draaiende economie neemt het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen waarschijnlijk toe. Eenvoudige bouwplannen, zoals woningaanbouwen op achtererven en dakkapellen op achterkanten kunnen - mits deze voldoen aan de wettelijke eisen - vergunningsvrij worden gebouwd. De meer complexe bouwplannen blijven vergunningsplichtig. Velsen kenmerkt zich door het samengaan van wonen, (zware) bedrijvigheid, cultuurhistorie, recreëren en (beschermde) natuur. Dit maakt dat diverse regelgeving van toepassing is. De vergunningverlening is daardoor ingewikkeld. Ook voor aanvragers is dit complex. Daarom wordt de informatievoorziening aan en afstemming met de initiatiefnemer de komende jaren verbeterd.

Projecten in de openbare ruimte

Verschillende projecten in de openbare ruimte worden opgestart. Zo wordt het riool in de Oosterduinweg en het Oosterduinplein vernieuwd. Met het raadsbesluit over de verkeerscirculatie in het centrum van IJmuiden heeft de raad bepaald dat het Oosterduinplein weer open wordt gesteld voor autoverkeer. Bij deze projecten worden de omwonenden nauw betrokken.