Organisatie en financiën

Verder

Subdoelstelling

Voornemen tot uitbesteden belasting en invordering

Om de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen is het wenselijk te onderzoeken wat de beste positie is van de gemeentelijke taken voor het opleggen en invorderen van gemeentelijke belastingen. Een extern bureau heeft de best passende plek voor deze activiteiten onderzocht. Op basis van dit onderzoek is besloten tot het voornemen alle belastingprocessen uit te besteden aan een nader te bepalen Gemeenschappelijke Regeling. resultaat is besloten. Een projectleider draagt zorg voor de nadere uitwerking en definitieve besluitvorming. De uitwerking omvat de inbedding van de achterblijvende kosten en werkzaamheden, inrichting regie-organisatie & borging, procesbeschrijvingen, juridisch toetsen/opstellen contractafspraken, diverse data en informatiestromen en een sociaal plan voor zover nodig.

Verduurzaming gemeentelijke panden
De komende jaren wordt het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd, zie voor een toelichting Programma Ondernemend en duurzaam Velsen.

Portefeuilleplan gemeentelijk vastgoed
De gemeente Velsen heeft, net als veel gemeenten, een diverse portefeuille vastgoed in eigendom. Hierbij gaat het om gemeentelijke huisvesting, sportgebouwen, onderwijshuisvesting, maatschappelijk vastgoed, commercieel vastgoed, woningen en vastgoed met een strategische ligging.

Om meer vanuit inhoudelijk beleid en een lange termijn strategie te werken, is er behoefte aan een visie op het gemeentelijk vastgoed. Een (hernieuwde) visie is tevens gewenst gezien enkele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid.
De vraag die vanuit de op te stellen visie beantwoord wordt, is ondermeer welk vastgoed de gemeente nodig heeft om haar beleidsdoeleinden te realiseren en welke rollen de gemeente zich hierbij kan aanmeten. Die visie wordt vormgegeven in een nieuwe Kadernota Vastgoed. Er wordt daarbij een duidelijke koppeling gelegd tussen het vastgoedbeleid en de inhoudelijke beleidskaders. Dit om het vastgoed zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten.

De Kadernota Vastgoed resulteert tevens in een uitvoeringsprogramma vastgoed voor de periode 2020-2022. Daarmee ontstaat een duidelijk beeld op panden- c.q. portefeuilleniveau wat de opgave is voor de komende jaren. Bij het opstellen van de kadernota wordt de raad betrokken. Het streven is om de Kadernota Vastgoed in het derde kwartaal van 2020 ter besluitvorming voor te leggen.

Verlaging omslagrente
In de Begroting 2020 wordt voor de toerekening van de rente aan de taakvelden een renteomslag verlaagd naar 2,00 %. In de Perspectiefnota 2019 is een verlaging van 0,25 % aangekondigd, gezien de blijvende lage rentestand is de rente extra verlaagd met 0,25 %. Op deze wijze blijven we binnen de bandbreedte die het BBV voorschrijft (0,5% positief of negatief). Zie ook paragraaf Financiering.

Reguliere activiteiten

In dit programmaonderdeel (5.2) zijn diverse processen opgenomen die de organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van de wettelijke en overige taken. Hieronder vallen de activiteiten die als overhead worden gezien, zoals bijvoorbeeld Financiën, Human resource, Facilitair (o.a. bodes), directie.